I rapporten, som även finns översatt till engelska och i en kortversion, beskrivs de erfarenheter och arbetssätt som bidrar till att Sverige idag har en förhållandevis låg antibiotikaförbrukning och resistensnivå.

Ska vara användbar för andra länder

Ambitionen är att rapporten ska vara användbar för organisationer och länder som vill utveckla eller fördjupa ett arbete inom rationell antibiotikaanvändning och resistensövervakning inom humanmedicin. Rapporten kan ses som en ”verktygslåda” där nuvarande eller tidigare svenska verktyg och erfarenheter kan passa in i olika länders grad av insatser på området.

Samarbete är avgörande

Resistenta bakterier är ett stort hot mot den globala folkhälsan. Samarbete mellan världens länder är avgörande för att motverka den ökande resistensutvecklingen och behålla effekten av de antibiotika som finns idag. Sverige är ett litet land med en stark samverkan mellan olika områden som uppnåtts genom aktiva insatser lokalt och nationellt.

Övervakning och diagnostik

Framgångsfaktorer i det svenska arbetet har varit en väl fungerande övervakning av antibiotikaresistens med kliniska laboratorier och diagnostik av hög standard och täckande övervakning av antibiotikaförbrukning. Även arbetet för behandlingsrekommendationer med bred förankring, som sätter en standard för när antibiotika ska användas, har varit centralt.

Rapporten har tagits fram inom ett samarbetsprojekt med det indiska National
Center for Disease Control (NCDC) som en del i Sveriges och Indiens arbete för
rationell antibiotikaförbrukning och förbättrad övervakning av antibiotikaresistens
och är finansierat av Sida. Indiens och Sveriges regeringar tecknade 2009 ett samarbetsavtal inom hälsoområdet som bland annat pekar ut antibiotikaresistens som ett område för gemensamma insatser. Under detta avtal pågår ett samarbete idag mellan NCDC och Folkhälsomyndigheten.

Läs rapporten här

Kategori: Nyhet