Vaccinationsregistret är ett viktigt nytt verktyg i uppföljningen av det nationella vaccinationsprogrammet framförallt för mer tillförlitlig beräkning av vaccinationstäckningen och förbättrad biverkningsuppföljning. Vaccinationsregistret möjliggör också sambearbetning av data med andra hälsodata- och kvalitetsregister för mer detaljerad utvärdering av effekterna av vaccinationsprogrammet.

Under 2013 rapporterades drygt 1 140 000 enskilda vaccinationer till registret. Uppskattningsvis ges ca 1,2 miljoner vaccindoser om året inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Av barn födda 2012, där alla har erbjudits någon vaccination enligt programmet under 2013, hade 95 procent minst en vaccination rapporterad i registret.

Data av hög kvalitet

Komplett registrering och hög datakvalitet är viktiga för att kunna använda registerdata i uppföljningen av det nationella vaccinationsprogrammet. Det är glädjande att majoriteten av vaccinatörer har kommit igång med rapporteringen trots att det var kort tid från att information om registret kom tills det var dags att rapportera.

Lika glädjande är att data är av hög kvalitet vilket är ett resultat av ett noggrant arbete ute på de vaccinerande enheterna. Bara ungefär 3 procent av de registrerade vaccinationerna har fastnat i datavalideringskontrollen på grund av olika brister. Fel som identifierats är: ogiltigt personnummer, felaktigt batchnummer, problem med rapportörens konto och orimligt vaccinationsdatum. Närmare analys av resultat från datavalideringen pågår.

Elektronisk rapportering

Idag rapporteras 95 procent elektroniskt och 5 procent via pappersformulär. Av den elektroniska rapporteringen sker 41 procent via webformulär, 51 procent via Svevac med automatisk överföring till vaccinationsregistret och 3 procent via export från andra journalsystem. Syftet är på sikt att alla vårdgivare ska rapportera elektroniskt och att det sker en automatisk dataöverföring från journaler. Information om ändringar i registret har skickats regelbundet till användarna. För att ha en bra dialog med rapportörer har en referensgrupp bildats.

De registrerade uppgifterna för HPV-vaccin i nationella vaccinationsprogrammet används redan för uppföljning av vaccinationstäckningen. För övriga vaccinationer inom skolhälsovården planeras det första analysen hösten 2014 och för vaccinationer inom barnhälsovården på våren 2015.

Under en övergångsperiod fortsätter även insamling av vaccinationsstatistiken på det gamla sättet och det betyder att det för vårdgivaren blir dubbelrapportering för en del vaccinationer. Uppgifter från de två olika rapporteringssätt kommer att jämföras och användas för validering och kvalitetssäkring av registerdata.

Redan efter en kortare tid av registreringar blev det uppenbart att vissa justeringar behövs av regelverket för att registret ska kunna användas mest effektivt. En dialog pågår för att genomföra de förbättringar som är möjliga inom gällande lagstiftning.

Kategori: Nyhet