Folkhälsomyndighetens specialrapport från Ungdomsbarometern "Ungdomar och sexualitet" är en internetbaserad enkätundersökning med svar från 6121 unga i åldern 15-24 år. Resultatet visar att skolan idag kommer först på tredje plats när unga rangordnar de bästa informationskällorna i fråga om preventivmedel och sexuellt överförda infektioner.

Ungdomsbarometern visar att den andel unga som rankar skolan högt också har minskat över tid. Knappt en av fem bedömer skolans sex- och samlevnadsundervisning som bra eller mycket bra.

Skolverket vill förbättra och utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och torsdagen den 6 mars ges den första av 10 regionala konferenser "Sex- och samlevnad - en pusselbit i ämnesundervisningen". I konferenserna medverkar Folkhälsomyndigheten, RFSU samt RFSL Ungdom. Det finns forskning som talar för att skolan spelar en viktig hälsofrämjande roll för unga i fråga om sexuell hälsa.

- För att nå resultat behöver undervisningen förmedla fakta, vara uthållig över tid, diskutera värden och normer samt ha utbildade lärare. Det är några av de delar vi kommer att lyfta fram på konferenserna säger Anna-ChuChu Schindele, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Förutsättningarna för den ämnesintegrerade undervisningen om jämställdhet, sexualitet och relationer är bättre idag än tidigare tack vare tydligare skrivningar i kurs- och ämnesplanerna från 2011. Flera ämnen ska numera beröra frågor om jämställdhet, könsmönster, sexualitet, relationer och identitet och lärarna kan bidra med sina ämnesperspektiv på frågorna och på sikt ge eleverna en bred helhetsbild.

- Många skolor behöver utveckla sin sex- och samlevnadsundervisning.
Det handlar om att ge eleverna möjlighet att reflektera och interagera med jämnåriga och vuxna. Att vrida och vända på normer och föreställningar och att få samtala om det komplexa samspelet mellan identitet, sexualitet, relationer och hälsa. Det handlar också om elevhälsans arbete och skolans mer generella värdegrundsuppdrag, säger Tommy Eriksson på Skolverket.

Konferenserna är redan så gott som fullbokade. Tanken är att de ska utgöra starten på ett utvecklingsarbete på skolor runt om i landet. Skolverket beräknar att man kommer att möta cirka 1000 personer som arbetar i skolans värld.

Konferenserna hålls på följande platser:
- Linköping 6 mars
- Hässleholm 7 mars
- Sundsvall 13 mars
- Östersund 24 mars
- Skövde 31 mars
- Falun 14 april
- Umeå 8 maj
- Arlanda 12 maj
- Örebro 15 maj
- Karlstad 16 maj

Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag att främja sexuell hälsa bland unga. Arbetet bedrivs inom ramen för Nationell handlingsplan för klamydiaprevention. I handlingsplanen utgör arbetet med skolan en central del. Samverkan genom konferenserna är en del i genomförandet av handlingsplanen.

Om sex och samlevnad på Skolverkets webb

Ungdomsbarometern ”Ungdomar och sexualitet” (PDF-dokument, 907 kB)

Kategori: Nyhet