Det övergripande målet med det nationella vaccinationsprogrammet är att förbättra folkhälsan genom att förebygga smittspridning i befolkningen och bygga upp ett gott skydd mot allvarliga sjukdomar, som exempelvis mässling, kikhosta och stelkramp. Folkhälsomyndigheten ska följa upp att vaccinationsprogrammet har avsedd verkan samt upptäcka och åtgärda eventuella brister, och för det fordras en långsiktig och systematisk övervakning.

Det nya nationella vaccinationsregistret som startade den 1 januari 2013 kommer att ge bättre förutsättningar för att vidareutveckla och kvalitetssäkra uppföljningen av vaccinationsprogrammet. Vaccinationerna registreras på individnivå.

När nu detta register finns på plats har också en analysplan har tagits fram som belyser vilken potential vaccinationsregistret har, hur Folkhälsomyndigheten kan använda registret i vaccinuppföljningen och vilka analyser som är möjliga att utföra. Dessa analyser kan ge ett bra och kvalitetssäkert underlag inför beslut om vaccinationsprogrammen.

Nationell och regional statistik av vaccinationstäckningen kommer att återrapporteras och publiceras på hemsidan. Analyser utförda i registerstudier och modelleringar avseende programmets effekt och säkerhet kommer att publiceras i årsrapporter och löpande på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Läs analysplanen här

Kategori: Nyhet