För att få en indikation på om EV-D68 förekommer i Stockholmsområdet har Mikrobiologen på Karolinska Universitetssjukhuset genomfört en undersökning av drygt 20 luftvägsprov från barn som testat positivt i PCR för enterovirus, rhinovirus eller bägge.

Totalt sex fall har identifierats med EV-D68. Fem av barnen var under 4 år och ett var lite äldre. Fem av barnen hade luftvägsinfektion och två barn fick vårdas några dagar på intensivvårdsavdelning. Fyra hade obstruktiv lungsjukdom sedan tidigare. Ingen hade lunginflammation. Det sjätte barnet hade mer allmänna symtom på virusinfektion. Alla barn har tillfrisknat och inget hade förlamningssymptom. Inga andra mikrobiologiska fynd påvisades som förklaring på barnens symtom.

Stammar från utbrottet i USA

Samtliga prov var tagna mellan juli och oktober 2014. Hittills har 21 prover typats och EV-D68 påvisades i 6 av dessa prover. Släktskapsanalys visar att alla sex virusstammarna är mycket nära besläktade med varandra och med stammar från utbrottet i USA 2014.

Inte oväntade fynd

Fynden visar att EV-D68 cirkulerar i Sverige, vilket inte är oväntat eftersom viruset påvisats på andra håll i Europa. Det är oklart hur vanligt förekommande och geografiskt utbrett viruset är. Det är möjligt att spridningen kan vara på väg att minska såsom vanligen sker mot slutet av hösten med rhinovirus och enterovirus. Trots detta bör möjligheten av EV-D68 infektion övervägas vid fall av allvarlig luftvägsinfektion eller förlamning hos barn. Folkhälsomyndigheten har inte fått någon rapport av allvarlig sjukdom orsakad av EV-D68 i Sverige.

Typning av EV-D68 görs på Folkhälsomyndigheten och Mikrobiologen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Utbrott av enterovirus D68 i USA, Kanada och Europa

Kategori: Nyhet