Fortsatt låg risk för smittspridning av ebola i Sverige

Publicerat

Ebolaepidemin i Västafrika fortsätter i de drabbade länderna men situationen utvecklas olika. Läget verkar ha stabiliserats i Liberia och Guinea medan det har försämrats kraftigt i Sierra Leone.

Spridningen i Nigeria och Senegal verka däremot ha brutits genom tidiga insatser. I Mali rapporteras nu tyvärr förnyad smittspridning med tre nya fall.

För Sveriges del innebär de konstaterade fallen av ebola i Spanien och i USA inte några förändringar för vår beredskap och smittspridningen där kunde snabbt brytas efter de enstaka fallen som smittades. Samtliga fall rör personer som arbetade i sjukvården.

Bedömningen kvarstår också att det är mycket låg risk för smittspridning av ebola i Sverige. Beredskapen för att hantera eventuella enstaka fall finns och har fungerat väl då misstänkta fall har identifierats. Samtliga misstänkta fall i Sverige har kunnat avskrivas som negativa. Folkhälsomyndigheten har en pågående dialog med sjukvården om hur olika aspekter av beredskapen kan förstärkas och förbättras.

Myndigheterna följer utvecklingen

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen följer de utredningar som nu pågår men hittills har inget framkommit som tyder på att de rutiner som finns behöver förändras. Däremot understryker detta vikten av att man inom sjukvården övar de rutiner som tagits fram och på olika sätt kontrollerar att de fungerar.

Socialstyrelsen har utfärdat nationella rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av ebola som bygger på riktlinjer från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och WHO. Rekommendationerna har delgivits alla landets smittskyddsläkare och infektionskliniker.

Även om risken för ebolafall i Sverige bedöms som låg är det viktigt med en ökad vaksamhet inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs rekommendationer till hälso- och sjukvården.

Enstaka fall kan komma till Sverige

Nya internationella insatser har nu anlänt i de tre drabbade länderna i Västafrika och man börjar se en del effekterna av dessa. Enstaka fall som har smittats av ebola i de drabbade länderna i Västafrika kan komma till Sverige men risken för detta bedöms som låg. Om det skulle ske finns kapacitet att snabbt diagnostisera och se till att patienten blir isolerad och får vård. Det finns också väletablerade smittspårningsrutiner på plats för att snabbt ringa in eventuellt exponerade personer och därmed begränsa smittan.

Frågor och svar om utbrottet av ebola i Västafrika

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan