Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har undersökt om maten är en viktig spridningsväg för antibiotikaresistenta ESBL-bildande E.coli-bakterier. Projektet som har pågått under tre år har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Nu presenteras resultaten i en slutrapport.

– Bakterierna finns både i maten och hos människor. Men bara i några få fall hittade vi samma typ av bakterier i maten som man har sett hos både friska människor och hos patienter i sjukvården. Det betyder att människor framför allt, får i sig bakterierna på annat sätt än via maten, säger Mats Lindblad, smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket.

I studien ingår analysdata från sammanlagt 5 300 olika prov från livsmedel, svenska livsmedelsproducerande djur, friska och sjuka människor, miljön samt avloppsvatten.
Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv där man studerar förekomsten av dessa bakterier i hela kretsloppet för att kunna rikta förebyggande insatser mot de områden där de har störst effekt. Förutom att ESBL-bildande bakterier hittades i människa, livsmedelsproducerande djur och mat så återfanns de också i miljön och i avlopp, vilket betonar betydelsen av samverkan mellan alla sektorer.

– Även om djur i den svenska livsmedelsproduktionen inte är orsaken till att ESBL finns hos människor idag är det viktigt att vi inte lutar oss tillbaka. En god djurhållning ger friskare djur och därmed lägre förbrukning av antibiotika. Det arbetet måste fortsätta i Sverige såväl som i andra länder, säger Oskar Nilsson, laboratorieveterinär vid SVA.

Rapporten ger en bild av läget i Sverige idag när det gäller ESBL-bildande E. coli. Samtidigt sker en global spridning av antibiotikaresistens och läget kan snabbt ändras.

– Antibiotikaresistens är ett internationellt problem som berör människor, djur och miljö. Sjukvården, livsmedelssektorn och andra sektorer måste fortsätta göra insatser för att förebygga spridning: Då kan att vi även i framtiden rädda liv med antibiotika, säger Sonja Löfmark, mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.

Slutrapport: ESBL-bildande E.coli i vår omgivning – livsmedel som spridningsväg till människa

Frågor?

Frågor om ESBL-resistens hos människor:
Sonja Löfmark, Folkhälsomyndigheten
tel: 010-205 24 03

Allmänt om projektet samt frågor om ESBL-resistens i mat:
Mats Lindblad, Livsmedelsverket
tel: 018-17 53 40 (Livsmedelsverkets pressjour)

Frågor om ESBL-resistens hos livsmedelsproducerande djur:
Oskar Nilsson, SVA
tel: 018-67 44 92

Kategori: Pressmeddelande