Patientsäkerhetssatsningen, en överenskommelse sedan 2011 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet, avslutas vid årsskiftet. Folkhälsomyndigheten har bedömt påverkan i antibiotikaanvändningen av överenskommelsen och sammanfattat detta i en rapport.

Läs rapporten Patientsäkerhetssatsning 2014 (PDF-dokument, 696 kB)

Antibiotikaförskrivningen har minskat betydande i alla län om man jämför mätperiodens första år (1 oktober 2010-30 september 2011) med mätperiodens sista år (1 oktober 2013-30 september 2014). Störst minskning har Västra Götalandsregionen med 20 procent. För riket som helhet var minskningen 15 procent. För andra året i rad minskade också antibiotikaförskrivningen i samtliga landsting under mätperioden 2013-2014. Patientsäkerhetssatsningens mål att minska antibiotikaförskrivningen till 250 antibiotikarecept per 1000 invånare nådde inte ända fram. Närmast var Västerbotten med 261 antibiotikarecept per 1000 invånare.

Positiv syn på arbetssättet

Uppdraget till landstingen har bland annat varit att minska antibiotikaförskrivningen genom att verka för ökad följsamhet till de behandlingsrekommendationer som finns, något som skett via landstingens lokala Stramagrupper och via återkoppling till läkarna av deras personliga antibiotikaförskrivning.

Samtliga lokala Stramagrupper är positiva till arbetssättet och många anger att det är helt nödvändigt att förskrivare samlas med kollegorna på vårdcentralen för att diskutera sina förskrivningsmönster och diagnossättning.

Det har skett en förändring av vilken sorts antibiotika som använts under patientsäkerhetssatsningens fyra år vilket tyder på att följsamheten till behandlingsrekommendationer kan ha ökat. För att kunna följa detta ordentligt behövs system som kan koppla ihop antibiotikaförskrivning med diagnoser, något som fortfarande saknas i många landsting.

Viktigt kvalitetsutvecklingsarbete

Det är viktigt att landstingen fortsätter med detta kvalitetsutvecklingsarbete. Studier som genomförts visar på stora skillnader mellan olika vårdcentraler inom samma område och att det verkar finnas en koppling till hur kvalitetsarbetet bedrivs. Ett arbete för att minska dessa skillnader mellan olika vårdenheter skulle kunna ha stor effekt på antibiotikaförbrukningen särskilt om landstingen ser till att samtliga vårdenheter deltar.

Kategori: Nyhet