Cannabis är den vanligast förekommande substansen i Sverige följt av amfetamin. Cannabisbruket har ökat något bland vissa grupper under de senaste åren.

Färre narkotikarelaterade brott 2013

Antalet dömda för narkotikarelaterade brott har ökat stadigt sedan 2000-talet men under 2013 ses en minskning av dessa brott. Samtidigt är antalet narkotikaanvändare i fängelse oförändrat.

Enligt dödsorsaksstatistik från Socialstyrelsen har antalet fall där narkotika angivits som dödsorsak ökat under det senaste decenniet. Antalet dödsfall där bland annat buprenorfin, amfetamin och THC förekommer har alla ökat under 2013.

Viktigt med insatser mot unga

När det gäller narkotikaförebyggande åtgärder framkommer att föräldrastöd, skolbaserade aktiviteter och insatser för barn i riskmiljö har varit viktiga områden under 2013. Av Sveriges 290 kommuner hade 75 procent utsett lokala samordnare för arbetet med alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande insatser under 2013.

Drogrelaterade infektionssjukdomar minskar

Antalet fall av HIV-, Hepatit C och Hepatit B har fortsatt minskat under 2013 jämfört med 2012. En åtgärd för att minska antalet fall med drogrelaterade infektionssjukdomar har varit inrättandet av fler sprutbytesprogram. I dagsläget finns det fem sprutbytesprogram i Sverige.

I rapporten beskrivs även policyutveckling, skador och konsekvenser av narkotikaanvändningen i Sverige. Rapporten är skriven på engelska och utgör en redovisning till Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN).

Kategori: Nyhet