Folkhälsomyndigheten har undersökt hur vanligt det är att personer i Sverige har så kallade ESBL-bildande bakterier i sin tarmflora.

ESBL står för Extended Spectrum Beta-Lactamase och är ett enzym som inaktiverar vanliga antibiotika så som penicilliner och cefalosporiner. Många olika bakterier som ingår i den normala tarmfloran, bland annat Escherichia coli, har förmåga att bilda ESBL.

Unik befolkningsstudie

Avföringsprover från drygt 2 100 slumpvis utvalda friska frivilliga deltagare har analyserats. De var mellan 18 och 72 år och bosatta i Stockholm, Göteborg, Gävle, Helsingborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Örebro. Deltagarna svarade även på enkätfrågor om bland annat matvanor, sjukhuskontakter och om de hade rest utomlands under det senaste halvåret.

– Det är en unik studie och vi är glada att så många valde att ställa upp. Tack vare dem har vi nu en bild av hur läget är, och vi kan se att det är ganska vanligt att man har de här bakterierna utan att veta om det, säger Sonja Löfmark, utredare och mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.

Svåra infektioner blir svårbehandlade

Resultaten visar att 4,8 procent av deltagarna – nästan var tjugonde person – hade ESBL-bildande E. coli i avföringen. För en frisk person ställer bakterierna mycket sällan till några problem, men de med nedsatt försvar riskerar att drabbas av svåra och svårbehandlade infektioner. Till exempel blodförgiftning behandlas vanligen med de antibiotika som ESBL-bildande bakterier har resistens mot.

I många länder är problemen med bakterieresistens större än i Sverige. I vissa länder i Asien bär över hälften av befolkningen på ESBL. Folkhälsomyndighetens undersökning bekräftar tidigare resultat som visar att resor utanför Norden är en riskfaktor för att bli ESBL-bärare.

Allvarlig utveckling

En oförsiktig användning av antibiotika är det som i grunden driver på den ökande spridningen av resistenta bakterier. Denna undersökning visar, liksom tidigare har gjort, att utvecklingen i Sverige är kopplad till vad som händer i övriga världen.

– Studien bekräftar nyttan med det svenska arbetet med ansvarsfull antibiotikaanvändning. Det är därför viktigt att också stötta det internationella arbete som pågår under ledning av WHO, här har Sverige sedan en lång tid tillbaka arbetat mycket aktivt, säger Karin Tegmark-Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Livsmedel inte viktig smittväg

Undersökningen har gjorts som en del i ett större projekt tillsammans med Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det övergripande syftet har varit att undersöka om livsmedel sprider ESBL till människor i Sverige. Resultaten visar att detta inte sker i någon större utsträckning.

I fjol rapporterades drygt 8 100 fall av ESBL i Sverige.

Läs slutrapporten ESBL-bildande E. coli i vår omgivning – livsmedel som spridningsväg

Läs pressmeddelandet om livsmedel och ESBL

Kategori: Pressmeddelande