Mätningar av denna typ är ett viktigt verktyg för att få kunskap om vilka förebyggande åtgärder som kan behöva vidtas för att förhindra uppkomst av vårdrelaterade infektioner samt optimera antibiotikaanvändningen. Detta som en del i att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens.

53 kommuner deltog i mätningen som genomfördes under en valfri dag mellan 31 mars och 17 april 2014. 8336 vårdtagare, 210 särskilda boenden för äldre (SÄBO) och 27 boenden enligt lagen om särskilt stöd (LSS) ingick i studien.

Resultaten visade att 3,4 procent av alla vårdtagare på SÄBO och 1,2 procent på LSS hade en vårdrelaterad infektion. 3,1 procent av alla vårdtagare på SÄBO och 1,7 procent på LSS stod på antibiotikabehandling. Vanligaste orsakerna till både antibiotikabehandlingar och vårdrelaterade infektioner var urinvägsinfektion eller hud- och mjukdelsinfektion. Resultaten visar att det är viktigt att arbeta förebyggande för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner i dessa boenden och därigenom minska behovet och användningen av antibiotika.

Många har ofarliga bakterier i urinen

Man vet sedan tidigare att upp till hälften av de som bor på äldreboenden kan ha bakterier i urinen som är ofarliga och som inte ger besvär. Eftersom det är vanligt med bakterier i urin finns risken att detta förväxlas med urinvägsinfektion. Det är därför viktigt att göra en helhetsbedömning av den äldres hälsotillstånd så att inte antibiotika sätts in för symtom som inte är orsakade av en urinvägsinfektion.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett informationsblad med råd till äldre och anhöriga vid bakterier i urinen.

Läs hela rapporten Svenska HALT 2014

Kategori: Nyhet