Att ingen ska behöva utsättas för passiv rökning mot sin vilja är ett av delmålen i den folkhälsopolitiska proposition som antogs av riksdagen 2003. Folkhälsomyndigheten fick 2012 regeringens uppdrag att utreda frågor om exponeringen för tobaksrök på platser avsedda för allmänheten, och komma med förslag på hur den kan minska.

Folkhälsomyndigheten har utrett hur vanligt förekommande passiv rökning är i olika miljöer, samt tagit hänsyn till om det är möjligt att gå undan från röken eller inte och om barn vistas där.

– Det är hög tid att göra det offentliga rummet fritt från tobaksrök. Många människor upplever obehag av tobaksrök och vissa, till exempel astmatiker, kan få andningsbesvär. Det är också rimligt att tro att begränsningar i möjligheten att röka på allmänna platser kommer att göra det mindre attraktivt att röka. Om färre människor röker kommer folkhälsan att förbättras mycket påtagligt, säger Johan Carlson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten.

Utredningen, som i dag lämnas till regeringen, mynnar ut i att följande miljöer utomhus bör göras rökfria i Sverige:

 • Entréer till byggnader som allmänheten har tillträde till, exempelvis vårdcentraler, sjukhus och affärer
 • Platser där allmänheten väntar på kollektivtrafik
 • Uteserveringar
 • Lekplatser
 • Sportanläggningar och arenor utomhus som allmänheten har tillträde till.

– Allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. Entréer måste man passera för att kunna uträtta ärenden eller nå viktiga samhällsfunktioner. Exempelvis tågperronger har begränsad yta och det kan vara svårt att gå undan när någon röker. Detsamma gäller uteserveringar, där dessutom personalen som arbetar bör ha samma rätt till en rökfri arbetsplats som alla andra. Lekplatser är avsedda för barn vilket gör rökning där särskilt olämpligt, säger Johan Carlson.

Internationellt har flera länder redan tagit de steg som Folkhälsomyndigheten nu föreslår, bland dem Kanada, USA, Polen, Lettland, Norge och Finland, där flera allmänna utomhusmiljöer är rökfria.

I Sverige är skolgårdar och motsvarande områden vid förskolor och fritidshem rökfria utomhusmiljöer sedan 1994. Inomhus har rökning reglerats flera gånger sedan tobakslagen trädde i kraft 1993. Senast skedde det 2005 på restauranger och andra serveringsställen.

Regeringen har nu att ta ställning till Folkhälsomyndighetens förslag, som dock kräver ytterligare juridisk analys innan de kan genomföras.

Utredning om framtida rökfria miljöer på allmänna platser [Länk borttagen 15 juni 2020]

Ladda ned europakarta med länder som infört rökförbud på allmänna utomhusmiljöer (Image-dokument, 981 kB)

Ladda ned europakarta med länder som infört rökförbud på allmänna utomhusmiljöer (PDF-dokument, 672 kB)

Läs utredningen med samtliga bilagor här [Länk borttagen 15 juni 2020]

Fakta om passiv rökning

 • Det finns inte några nivåer av passiv rökning som kan anses ofarliga, enligt bland annat WHO. Hos vuxna finns ett samband mellan exponering för partiklar i tobaksrök och en ökad risk för bland annat hjärt-kärlsjukdom och lungcancer.
 • Nästan hälften av alla vuxna personer med astma uppger att de har fått andningsbesvär och andra känningar av sin astma minst en gång under det senaste året när de har vistats i rökiga miljöer.
 • Cirka fyra av tio barn (4–12 år) med astma uppgav i barnens miljöhälsoenkät 2011 att de hade upplevt obehag av tobaksrök under de senaste tre månaderna. Bland barn utan astma hade drygt var femte, 22 procent, upplevt obehag.
 • Många av deltagarna i den enkätundersökning som Folkhälsomyndigheten låtit SKOP göra upplevde sig utsatta för tobaksrök på allmänna platser. Vanligast var offentliga entréer där 57 procent blev exponerade minst en gång i månaden och drygt 10 procent dagligen. På platser där man väntar på kollektivtrafiken utsattes 35 procent minst en gång i månaden och 8 procent dagligen. 1 025 personer deltog i SKOP-undersökningen vilket var 87 procent av de tillfrågade.
 • En fjärdedel av dem med hemmavarande barn upplevde att det var svårt att skydda barnen från tobaksrök utomhus.
 • Drygt åtta av tio som deltog i SKOP-undersökningen svarade ja på frågan om de ansåg att offentliga entréer ska göras rökfria. Sju av tio svarade ja på samma fråga om platser där man väntar på kollektivtrafik och sex av tio ansåg att uteserveringar borde vara rökfria.
Kategori: Pressmeddelande