Handboken ska fungera som ett konkret verktyg för förbättrad samverkan och därmed effektivare utredningar. Målet är att öka antalet utredda utbrott som leder till att orsaken till att människor blir sjuka identifieras.

Handboken ska kunna användas centralt, regionalt och lokalt i kombination med befintliga vägledningar som myndigheterna redan arbetar efter. Den ska också ge förslag till lösningar på problem som har visat sig kunna uppstå i samband med utbrottsutredningar.

Folkhälsomyndigheten har ett särskilt ansvar att bistå andra myndigheter, landsting, kommuner och organisationer med expertstöd vid konstaterade eller misstänkta utbrott, och ser därför att en gemensam handbok i hur man ska gå tillväga i utredningsarbetet är mycket värdefull.

Ett första utkast till handboken beräknas vara klart till sommaren 2015. Det ska testas vid lokala och nationella utbrott samt vid övningar som kommer att arrangeras runt om i landet. Under testperioden kommer handboken att utvärderas och justeras. Den färdiga handboken, som beräknas vara klar våren 2017, kommer att göras känd vid ett flertal informationsmöten och utbildningar.

Arbetet bedrivs i form av ett projekt där Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Socialstyrelsen, smittskyddsenheter, kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar, Jordbruksverket och länsstyrelser deltar. Projektet är treårigt och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kategori: Nyhet