En viktig del i Folkhälsomyndigheten influensaövervakning är att följa och analysera de virusstammar som finns i landet. Syftet är bland annat att upptäcka

  • Nya typer som kan ge svårare och mer aggressiv sjukdom
  • Typer som etablerade diagnostiska metoder inte identifierar
  • Typer som inte täcks av säsongsvaccinet.

Data som genereras delas globalt via databaser så att andra länder kan ta del av den.

Från och med kommande influensasäsong övergår Folkhälsomyndighetens övervakning av influensa A-virus till helgenomsekvensering med Next Generation Sequencing (NGS) från att tidigare ha använt så kallad Sangersekvensering.

Den nya tekniken ger en fullständig kartläggning av influensavirusets arvsmassa. Den fungerar för alla subtyper av influensa A oavsett ursprung. Tidigare har endast vissa gener från säsongsinfluensa A kunnat analyseras.

Användandet av den nya tekniken har lett till de första upptäckta fallen av influensavirus av typen H1N2v från svin hos människor i Sverige. H1N2v är en blandning av human säsongsinfluensa A/H3N2 och H1N1pdm09 som är ett virus som har cirkulerat hos grisar i Sverige sedan 2013. Eftersom varianten ursprungligen kommer från människa har många immunitet mot det, och de som bar på viruset hade inga symtom.

Detta är första gången som influensa A från gris har påvisats hos människor i Sverige och det har skett inom ramen för en pågående studie som drivs av Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) med finansiering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Folkhälsomyndighetens avdelning för mikrobiologi har också byggt upp en plattform för snabb analys av helgenomdata, med stöd av MSB, för att stärka den svenska krisberedskapen. Plattformen kan analysera upp till hundra influensagenom i en analysomgång som tar ett par dagar att utföra. Det innebär en kraftig ökning av kapaciteten jämfört med tidigare metod.

För att få en hög känslighet har även den molekylärbiologiska metoden för att rena fram och anrika influensans arvsmassa från patientprover utvecklats. Dessutom har en ny metod för att kunna analysera även delvis nedbruten arvsmassa testats framgångsrikt, vilket ger möjlighet att analysera viktiga prover även under icke-optimala betingelser.

  • Läs mer om svininfluensa H1N2v här (dokumentation från Influensadagen 2014)
  • Läs mer om NGS här (dokumentation från Influensadagen 2014)
Kategori: Nyhet