Den allmänna delen av vaccinationsprogrammet i Sverige omfattar skydd mot tio sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, allvarlig sjukdom av Hib, pneumokocker, mässling, röda hund, påssjuka samt för flickor även infektion med humant papillomvirus (HPV).

Därtill erbjuds barn i definierade riskgrupper även vaccination mot tuberkulos, hepatit B, influensa och pneumokocker inom det riktade vaccinationsprogrammet.

Det övergripande målet med barnvaccinationsprogrammet är att förbättra folkhälsan genom att ge ett gott skydd mot allvarliga sjukdomar och att förebygga smittspridning i befolkningen. Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket presenterar nu för första gången en gemensam årsrapport över utfallet.

Den visar att vaccinationstäckningen överlag är mycket hög med över 97 procent av 2-åringarna vaccinerade. Över 95 procent av eleverna i årskurs 6 med två doser av vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund.

– Det är siffror som vi är mycket glada över. Sjukdomsövervakningen visar också att de flesta sjukdomarna i programmet är under god kontroll, säger Ann Lindstrand, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Fallen av kikhosta år 2013 var färre än året innan, men ett 30-tal spädbarn under 6 mån insjuknade. Invasiv pneumokocksjukdom har minskat kraftigt hos barn under 5 år sedan vaccinintroduktionen i programmet år 2009. Antalet mässlingsfall hade dock ökat något med flera små utbrott kopplat till individer som smittats utomlands.

I fjol hade 82 procent av flickorna i skolvaccinationsprogrammet vaccinerats mot HPV, ett vaccin som introducerades hösten 2012.

Läkemedelsverket har följt upp alla inrapporterade biverkningar under 2013 och har inte sett något som avviker från det förväntade. Genomgången av de inrapporterade biverkningarna visar att vaccinerna har en god säkerhetsprofil med redan kända och övergående biverkningar. De vanligaste inrapporterade biverkningarna var feber, yrsel och smärta vid injektionsstället.

Det nationella vaccinationsregistret togs i bruk i januari 2013 och är ett viktigt verktyg för uppföljningen av vaccinationsprogrammet. Under det första året registrerades över 1,1 miljoner vaccinationer.

Läs mer

Årsrapport barnvaccinationsprogrammet (länk borttagen 2020-06-01)

Kategori: Pressmeddelande