Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut) fick 2010 i uppdrag av regeringen att fördela stimulansmedel i syfte att utveckla det universella föräldrastödet.
Universellt föräldrastöd är stöd som erbjuds till alla föräldrar. Det kan röra sig om olika föräldrastödsprogram, men även öppen förskola, föreläsningar, föräldragrupper inom mödra- och barnhälsovården och föräldramöten med olika teman i förskola eller skola.

Föräldrar positiva

Ett urval kommuner och forskningslärosäten har deltagit i arbetet genom att i olika projekt bland annat utvärdera effekterna av universella föräldrastödsprogram. Resultaten från projekten har nu redovisats i en sammanfattande rapport.
Flera av projekten visar att föräldrar som deltagit i ett föräldrastödsprogram stärkts i sin föräldraroll och att deras psykiska hälsa förbättras. Effekterna minskar dock över tid. Resultaten visar också att föräldrar i regel är positivt inställda till olika former av föräldrastöd, och att tidsbrist är en av de största faktorerna som påverkar deltagandet negativt.

Mer forskning krävs

Studierna som genomförts i de olika projekten ger ett viktigt bidrag till den samlade kunskapen på området. Samtidigt behövs ytterligare studier av hög kvalitet för att kunna dra mer definitiva slutsatser om effekterna av universella föräldrastödsprogram både på föräldrar och barn, och då i synnerhet ur ett mer långsiktigt perspektiv.
I slutredovisningen av uppdraget ges en utförligare beskrivning av de resultat som framkommit ur projekten.

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut) fick i juni 2010 i uppdrag av regeringen att fördela 60 miljoner kronor till ett urval kommuner att i samarbete med ett forskningslärosäte utveckla föräldrastödet. I urvalet prioriterades projekt som avsåg att utvärdera effekterna av föräldrastödsprogram samt projekt med syfte att öka kunskapen om intresset av att delta i föräldrastödsprogram. Projekttiden var tre år, 2011–2013.

Uppdraget var en del av regeringens långsiktiga strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla. Strategin är en satsning för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga via föräldrarna. Folkhälsomyndigheten har i tidigare satsningar fördelat 70 miljoner kronor till kommuner och forskningslärosäten med syfte att utveckla kommunala strategier för föräldrastöd samt 10 miljoner kronor för att utveckla föräldrastödet till föräldrar till barn med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Kategori: Nyhet