Hälsosituationen ser olika ut i Europas länder och människors levnadsvanor och livsvillkor förändras över tid. För att kunna förstå hur hälso- och sjukvården ska kunna bli som bäst anpassad efter människors behov, hur skolan ska kunna ge barn och unga förutsättningar till ett friskt liv och hur individen själv ska kunna påverka sin hälsa, behövs kunskap om läget och utvecklingen.

Därför genomförs nu en stor enkätundersökning om hälsa i EU:s medlemsländer, tillsammans med EU:s statistikbyrå Eurostat. Undersökningen görs vart femte år.

I Sverige, som deltar för första gången, genomförs undersökningen av Folkhälsomyndigheten och svaren samlas in av Statistiska centralbyrån (SCB).

Enkäter skickas i dagarna hem till 12 000 personer från 15 år och uppåt, slumpvis utvalda från befolkningsregistret. Frågorna handlar om bland annat hälsa, levnadsvanor och vårdkontakter. Det är frivilligt att delta i undersökningen, och uppgifterna kommer att redovisas i sammanställd form där ingen enskilds svar kan identifieras.

Resultatet av undersökningen kommer att redovisas under nästa år.

En liknande befolkningsundersökning, Nationell folkhälsoenkät – hälsa på lika villkor, har genomförts årligen sedan 2004 i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut) och Sveriges landsting och regioner. Totalt har cirka 150 000 personer medverkat sedan starten. En något förkortad version av Nationell folkhälsoenkät kommer att genomföras under 2015.

Läs mer om Hälsa på lika villkor

Kategori: Nyhet