Svenska HALT – som står för Healthcare-Associated infections in Long-Term care facilities eller vårdrelaterade infektioner på särskilda boenden för äldre – är en del i arbetet med att förebygga infektioner inom vård och omsorg. Syftet är att därigenom minska spridning och uppkomst av resistenta bakterier och infektioner. Våren 2014 genomfördes den första nationella mätningen, där 53 kommuner med närmare 8 500 vårdtagare deltog. Genom kontinuerliga mätningar kan förbättringsområden identifieras och det lokala arbetet med att förebygga infektioner och förbättra antibiotikaförskrivningen främjas. Områden där förbättringar kan identifieras är förekomsten av olika riskfaktorer till exempel urinkatetrar och sår, samt onödig antibiotikaanvändning.

Ett enklare sätt att mäta och samla in information

Förhoppningen är nu att ännu fler kommuner ska kunna delta i årets mätning. För att förenkla kommunernas deltagande och registrering av information kommer datainsamlingen från och med i år att ske kopplat till kvalitetsregistret Senior alert. Inför mätningarna kommer kommunerna att erbjudas endagsutbildningar i Sundsvall, Stockholm, Luleå, Göteborg samt Malmö. Syftet med utbildningarna är att gå igenom aktuellt material så att mätningen lokalt kan genomföras på bästa sätt.

Anmälan

Det är nu dags att anmäla sig till Svenska HALT 2015. Årets mätning ska genomföras på valfri dag under vecka 46–47.

Anmäl kommunens deltagande i mätningen och få mer information om utbildningen

Bakgrund

Svenska HALT 2014 visade att 3,4 procent av alla vårdtagare på särskilda boenden för äldre, SÄBO, och 1,2 procent av vårdtagarna på LSS-boenden hade en vårdrelaterad infektion. Antibiotika användes av 3,1 procent av vårdtagarna på SÄBO. Motsvarande siffra för LSS-boende (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) var 1,2 procent. Urinvägsinfektioner och hud- och mjukdelsinfektioner var de vanligast förekommande infektionerna och orsak till antibiotikabehandling.

Svenska HALT är en nationell mätning som bidrar till ökad kunskap om förebyggande åtgärder vid vårdrelaterade infektioner samt det pågående arbetet med att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens.

Kategori: Nyhet