Införandet av vaccinationsprogram på bred front i Europa har de senaste 30 åren medfört en dramatisk nedgång i antalet sjuka och döda i de sjukdomar som vaccinationsprogrammen skyddar mot. I Sverige har den höga vaccinationstäckningen inneburit att vissa sjukdomar mer eller mindre försvunnit. Det är ett läge som vi måste värna om.

Fokus på framsteg och ökat engagemang

Fokus för årets europeiska vaccinationsvecka (EIW) är Förnyat engagemang för vaccinationer – Hur kan Europa befrias från vaccinerbara sjukdomar?. Med detta tema vill WHO öka medvetenheten om de framsteg som gjorts med vaccinationsprogram och påminna om att ökat engagemang behövs för att nå de mål som satts upp för kontroll av sjukdomar.

Allvarliga sjukdomar kan utrotas

Smittkoppor har genom vaccination utrotats i världen och spridningen av polio är på god väg att stoppas. Målet för polioutrotning är satt till 2018. Sedan 2002 har inga fall av polio rapporterats i Europa och att behålla regionens status som poliofri är ett prioriterat mål för WHO. Ett annat prioriterat mål är att regionen ska vara fri från mässling och röda hund. Dessa mål och ytterligare några ingår i en europeisk handlingsplan för vaccinationer för de kommande fem åren (European Vaccine Action Plan 2015-2020) och bygger på den globala plan som 194 medlemsländer i FN:s World Health Assembly (WHA) godkänt (Global Vaccine Action Plan 2011-2020).

Allvarliga sjukdomar som mässling och röda hund kan alltså utrotas från Europa men det kräver gemensamma krafttag. Det viktigaste är att uppnå och behålla en hög vaccinationstäckning. För mässling - som är en väldigt smittsam sjukdom - måste vaccinationstäckningen ligga runt 95 procent för två vaccindoser för att målet ska kunna nås.

Mässling fortsätter att orsaka utbrott i Europa

Trots att vaccin mot mässling och röda hund erbjuds i alla europeiska länder sker återkommande utbrott på grund av låg vaccinationstäckning i delar av befolkningen. Utbrotten inträffar ofta när personer smittats i andra länder. Antalet fall av mässling i Europa ökade mellan 2007 och 2013 med 348 procent och en stor del av dessa var bland tonåringar och unga vuxna, ibland med allvarliga konsekvenser. Under 2013 rapporterades dessutom 20 000 fall av röda hund i regionen. Även 2014 rapporterades flera tusen fall av båda sjukdomarna i Europa. Målet att regionen ska vara fri från mässling och röda hund 2015 kan därmed inte uppnås.

Hög vaccinationstäckning i Sverige

I Sverige har vi en hög täckningsgrad för vaccin mot mässling och röda hund i kombination med påssjuka (MPR-vaccin) på över 95 procent efter två doser. Antalet mässlingsfall har sjunkit från tusentals per år före införandet av vaccinationsprogrammet till 1-51 fall per år de senaste tio åren (se figur). Sedan slutet av 1980-talet cirkulerar mässling inte inom Sverige och risken för större utbrott är mycket låg. De fall och den begränsade spridning som skett i Sverige har främst varit relaterade till ovaccinerade personer som tagit hit mässlingssmitta efter att nyligen ha varit utomlands. För den som reser utomlands är det därför viktigt att se över sitt vaccinationsskydd mot mässling.

Rapporterade mässlingsfall i Sverige 1911-2014

Mässling i Sverige 1911-2014

Figur. Mässlingsfall 1911-2014. Data för 1911-1988 är från tjänsteläkarrapporten, 1989-1996 från frivillig laboratorierapportering och sedan 1997 från rapportering enligt Smittskyddslagen.

Att fortsätta sprida kunskap om sjukdomarna och deras komplikationer och värdet av vaccination är av största vikt för att nå WHO:s uppsatta mål.


Fakta vaccinationer i Sverige

  • Barn i Sverige erbjuds idag vaccinationer/skydd mot tio olika sjukdomar. Vaccinationstäckningen mot barnsjukdomarna ligger på över 97 % vid två års ålder.
  • Det finns också program riktade till riskgrupper, mot influensa, pneumokocker, hepatit B och tuberkulos.
  • Årlig vaccination mot säsongsinfluensa rekommenderas för personer över 65 år och vissa medicinska riskgrupper.
  • Påfyllnadsdos av vaccin mot difteri och stelkramp vart 20:e år rekommenderas för att upprätthålla skydd.
  • Ett grundskydd som motsvarar vaccination mot stelkramp, difteri, polio, mässling och röda hund rekommenderas till utlandsresenärer.
  • Vid resa kan det vara aktuellt att ge extra påfyllnadsdos mot en del sjukdomar.

Läs om European Immunization week,
20-25 April 2015

Läs om European Immunization week, 20-25 April 2015

Kategori: Nyhet