Folkhälsomyndigheten har i enlighet med regeringens uppdrag för 2014 fördelat 12 miljoner kronor till länsstyrelserna för fortsatt integrering av näringens egenkontroll i den samordnade lokala alkohol- och tobakstillsynen enligt § 6 förordningen 2013:915.

Rökfria skolgårdar

Nu redovisar vi en sammanställning av hur länsstyrelserna har använt sina medel. Samtliga länsstyrelser sökte och beviljades medel inför fjolårets verksamhet. Ungefär hälften, 56 procent, av de beviljade medlen har används till personalkostnader och 20 procent har används till faktiska aktiviteter med avsikt att integrera näringens egenkontroll i tillsynen. Resterande medel är bland annat kostnader för administration.

Länsstyrelserna har använt medlen till aktiviteter inom de områden som var prioriterade i utlysningen: rökfria skolgårdar, ansvarsfull alkoholservering och utveckling av tobakstillsynen.

Tydliga skillnader

Sammanställningen visar att användande av resurser och skapande av aktiviteter varierar mellan olika länsstyrelser och kommuner. Det finns tydliga skillnader mellan stad och landsbygd, där storstadsområden har högre bemanning och fler aktiviteter jämfört med de mindre länen.

En mängd olika faktorer påverkar förutsättningarna för en bra och effektiv tillsyn. Folkhälsomyndigheten vill särskilt rikta uppmärksamhet till frågan om länsstyrelsernas bemanning eftersom tillsynsfrekvens och aktiviteter är beroende av att det finns tillräcklig bemanning och adekvat kompetens.

Slutligen konstaterar Folkhälsomyndigheten att de statliga utvecklingsmedlen har varit ett viktigt incitament som stimulerat och bidragit till att utveckla olika metoder och aktiviteter inom alkohol- och tobaksområdet.

Läs rapporten som har skickats till Socialdepartementet (PDF-dokument, 1,4 MB)

Kategori: Nyhet