Kunskapsunderlaget som har tagits fram innehåller även registerstudier av sjukdomsbördan av rotavirusinfektion och invagination, som är en ovanlig men potentiellt allvarlig biverkan på tarmen, samt sammanställning av vilka rotavirusvirusstammar cirkulerar i Sverige och globalt.

Rotavirus mycket smittsamt

Rotavirus är ett mycket smittsamt tarmvirus som orsakar mag-tarminfektion (gastroenterit) hos främst småbarn i åldrarna 6–24 månader. I princip får alla barn rotavirusinfektion en eller flera gånger innan de fyllt fem år, vilket medför en stor sjukdomsbörda för de drabbade och för vården. Det finns två rotavirusvaccin med likvärdig effekt och säkerhet som är godkända sedan 2006. En liten ökad risk för tarminvagination i samband med vaccination har rapporterats från länder där rotavirusvaccination har införts. Studier har visat att invagination kan förekomma hos 1–6 barn per 100 000 vaccinerade barn.

Invagination innebär att en del av tarmen lägger sig i den efterföljande delen som ett veck, vilket gör att det blir stopp i tarmen.

Hög sjukdomsbörda

I Folkhälsomyndighetens rapport uppskattas att över 2 000 barn under fem år vårdas på sjukhus för rotavirusinfektion i Sverige i medeltal varje år. Samtidigt besöker 3 700 akutmottagningar, 14 000 besöker primärvården och 30 000 får behandling i hemmet.

Allmän rotavirusvaccination med hög vaccinationstäckning beräknas kunna minska antalet sjukhusvårdade barn med 90 procent och antalet besök i akutmottagningar och primärvården med 74–80 procent.

Ytterligare underlag tas fram

Rapporten kan användas som del i ett underlag som regeringen behöver som ett framtida beslutsunderlag för ställningstagande till införandet av rotavirusvaccination i det nationella barnvaccinationsprogrammet. För en bedömning om rotavirusvaccinet ska ingå i det nationella barnvaccinationsprogrammet är det viktigt med information om sjukdomsbörda, genotypsdistribution och förekomst av invagination samt analyser av effekter och hälsoekonomiska konsekvenser utifrån dessa data. Folkhälsomyndigheten presenterar även ett förslag på en nationell plan för övervakning av ett sådant program.

Folkhälsomyndigheten kommer att utreda även andra kriterier som ska ingå i beslutsunderlaget, bland annat en hälsoekonomisk analys och vaccinationens inverkan på vården.

Läs rapporten Rotavirusinfektion i Sverige

Kategori: Nyhet