Uppföljningstiden är den tid som måste passera från ett misstänkt smittotillfälle tills dess att man kan ta ett prov som ger ett tillförlitligt svar för att utesluta hivinfektion. Sedan 1995 har en uppföljningstid på tolv veckor gällt för hivtestning. En överväldigande majoritet av de runt 100 000 personer som varje år söker för att testas för hiv är inte smittade, men uppföljningstiden innebär ofta en lång och orolig väntan.

Säkrare kunskap om hur hivinfektion kan diagnostiseras och allt bättre tester för hivdiagnostik har tillkommit under åren och detta föranledde Folkhälsomyndigheten att i samarbete med Referensgruppen för antiviral terapi analysera kunskapsläget och utreda en möjlig förkortning av uppföljningstiden.

Analysen har visat att så kallade kombinationstester, som alla svenska laboratorier numera använder, har mycket hög känslighet för att diagnostisera tidig infektion. Redan omkring två veckor efter smittillfälle blir ungefär hälften av de som smittats diagnostiserade med kombinationstesterna, och alla smittade kan identifieras inom sex veckor.

Personer som söker för hivtestning bör omedelbart erbjudas detta eftersom det ger ökade möjligheter för att snabbt diagnostisera eventuell hivinfektion med följd att vidare smittöverföring kan förhindras, samt att eventuell start av behandling inte fördröjs. Tidig kontakt ger också möjlighet till ett rådgivande samtal med information om den höga smittsamheten under den första tiden och vikten av att använda kondom. Vid ett negativt testresultat är det viktigt att ett uppföljande prov tas sex veckor efter eventuell exposition innan infektion kan uteslutas.

Folkhälsomyndigheten publicerar därför nu en ny vägledning: för att utesluta hivinfektion vid negativt testresultat rekommenderas sex veckors uppföljningstid efter exposition.

För vissa speciella situationer ges särskilda rekommendationer. Det gäller exempelvis när så kallad postexpositionsprofylax (PEP) ges efter säker exposition för hiv. Sådan behandling pågår under fyra veckor och då rekommenderas sex veckors uppföljningstid efter att behandlingen avslutats. Vid misstanke om exposition för den ovanligare hiv-2-varianten rekommenderas tolv veckors uppföljning. Vid misstanke om sjukdom orsakad av hiv bör testning ske omedelbart. Andra rekommendationer gäller för barn fött av moder som lever med hiv.

Vid flera mottagningar används i stället för kombinationstester så kallade snabbsvarstester för undersökning. Med dessa tester kan mottagningens personal själv utföra testning och resultatet är omedelbart klart. Dessa tester har dock en lägre känslighet för tidig hivinfektion. För att utesluta hivinfektion vid negativt testresultat med snabbsvarstester rekommenderas åtta veckors uppföljningstid efter hivexposition.

Hämta kunskapsunderlaget Uppföljningstid efter hivexposition här

Kategori: Nyhet