Varje år dör 2,2 miljoner människor på grund av mat och vatten som innehåller smittsamma ämnen visar beräkningar från Världshälsoorganisationen (WHO). De flesta som dör är små barn. I Europa rapporterades 310 000 fall av någon form av bakteriell livsmedelsburen smitta 2013.

Gott läge

I Sverige har vi ett mycket gott läge när det gäller livsmedelssäkerhet tack vare allt från rent dricksvatten till bland annat regelverk för mathantering och övervakningssystem av smittor. Varje år rapporteras cirka 12 000 fall i Sverige av någon form av smitta som kan ha varit livsmedelsburen, och som är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. De som blir sjuka har oftast smittats utomlands och de flesta insjuknar under sommarmånaderna.

De flesta som blir sjuka av mat tillfrisknar på egen hand utan att behöva uppsöka vården. Statistiken är därför ett mått på utvecklingen och anger inte i absoluta tal hur många som blir insjuknar.

Fler drabbas av campylobacter och listeria

Sedan lång tid är den vanligaste bakteriella magåkomman orsakad av campylobacter, både i Sverige och i resten av Europa. I Sverige hade vi 2014 den högsta noteringen på 13 år. Den ökande trenden av campylobacterinfektion har setts i många delar av Europa under flera år, och ännu har man inte kunnat hitta någon fullständig förklaring till vad det beror på. När det går att identifiera smittkällor för campylobacter är de vanligaste smittkällorna rått kött och fågel, opastöriserad mjölk och förorenat brunnsvatten.

Även när det gällde listeria kunde man i Sverige se en toppnotering under 2014 med 125 fall, även det en trend som också ses i resten av Europa. Listeria orsakar en infektion som framför allt drabbar de mycket gamla och där nästan alla fall blir smittade i Sverige.

Livsmedelsverket har det överordnade ansvaret för livsmedelssäkerhet i Sverige. Folkhälsomyndigheten ansvarar för den nationella statistiken för de livsmedelsburna smittor som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

De sju vanligaste bakteriella anmälningspliktiga livsmedelburna smittorna i Sverige och i Europa

Smittämne

Fall i Sverige totalt (2014)

Procent smittade i Sverige (2014)

Fall i Europa (2013)

Campylobacter  8 288  45  214 779
Salmonella  2 211  25  82 694
EHEC  472  61  6 043
Cryptosporidium  404  61  9 591*
Shigella  324  23  7 342*
Yersinia  248  73  6 471
Listeria  125  93  1 763

*2012 års siffra

Läs mer

Läs Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om livsmedelsburna utbrott inklusive matförgiftning

Läs Livsmedelsverkets information om matförgiftningar

Läs WHO:s information om Världshälsodagen (länk borttagen)

Kategori: Nyhet