Vårt barn har kommit hem från scoutlägret och har inga symtom. Ska resten av familjen ta förebyggande antibiotika?

Nej, anhöriga till symtomfria personer som har varit på scoutlägret behöver inte förebyggande antibiotikabehandling.

Jag har varit på scoutlägret i Japan men har inga symtom. Ska jag kontakta sjukvården?

Ja. Du bör snarast och i första hand kontakta infektionsklinik, annars din husläkarmottagning eller vårdcentral, för att få en förebyggande antibiotikabehandling.

Varför erbjuds olika behandling på olika ställen i landet?

Landstingen och deras smittskyddsenheter är ansvariga för vården i sin region. Detta kan leda till viss skillnad i hantering av enskilda fall.

Om jag har fått en antibiotikabehandling men ingen provtagning, ska jag då kontakta vården igen?

Nej, det viktigaste är att du fått förebyggande behandling. När man fått behandling blir man snabbt av med bakterierna och då går det ändå inte att odla ut några bakterier.

Mitt barn vaccinerades mot Japansk hjärninflammation före resan till Japan. Behövs förebyggande behandling ändå?

Ja, du bör snarast kontakta infektionsklinik, i andra hand husläkarmottagning eller vårdcentral, så att ditt barn kan få förebyggande antibiotikabehandling. Vaccin mot japansk hjärninflammation skyddar inte mot meningokocker utan mot en virussjukdom som heter Japansk B-encefalit.

Mitt barn vaccinerades mot meningokocker innan avresan till Japan och har inga symtom. Behövs förebyggande antibiotika ändå?

Om ditt barn har fått ett så kallat fyrvalent meningokockvaccin så ger det skydd mot nästan alla cirkulerande meningokocker. Vi vet ännu inte vet vilken serogrupp som de svenska fallen kan ha smittats med. Rådet är därför att du kontaktar vården för en diskussion om ditt barn bör få en engångsdos antibiotika för säkerhets skull.

Jag har haft intim kontakt med en person som varit på scoutlägret. Behöver jag förebyggande behandling?

Du bör kontakta vården för bedömning om du har haft nära intim kontakt (salivkontakt) med en lägerdeltagare – även om personen i fråga är symtomfri – om:

  • Meningokocker har hittats vid provtagning och
  • Om ni hade intim kontakt innan antibiotikabehandlingen gavs.

Kan man gå till skolan eller till jobbet som vanligt?

Ja, det finns inga restriktioner för deltagarna som varit på scoutlägret i Japan eller deras närstående. Risken att symtomfria personer i normala sociala situationer sprider meningokocker är låg. Den förhöjda risken för smitta gäller framförallt familjemedlemmar och andra närstående till sjuka personer.

Varför går Sverige ut med denna rekommendation?

Vi gör detta av säkerhetsskäl. Beslutet har tagits av Folkhälsomyndigheten i samråd med landets smittskyddsläkare.

Vad händer om meningokocker hittas i prov?

Om du har meningokocker som hittas efter provtagning kommer en bedömning göras av vården om fler personer behöver förebyggande behandling.

Är det farligt att åka till Japan utan att vara vaccinerad mot meningokocker?

Nej. Detta var en unik situation med många ungdomar som bodde tätt ihop under en kort period.

Vad är meningokockinfektion?

Meningokocker är bakterier som ofta finns i svalget även hos helt friska personer, men det är mycket få av dem som bär på bakterien som blir sjuka. Omkring tio procent av befolkningen bär på bakterien. Meningokockinfektion är en potentiellt allvarlig sjukdom. En person som insjuknar får ofta blodförgiftning och en svår hjärnhinneinflammation som snabbt måste behandlas. I Sverige insjuknar färre än hundra personer årligen.

Vilka är symtomen?

En person som insjuknar får ofta snabbt feber och svår huvudvärk, kräkningar och nackstyvhet. Patienten är ofta omtöcknad och förvirrad, och sjukdomen kan i svåra fall leda till medvetslöshet. Ibland ses även små blödningar i huden, så kallade petechier. Den allvarligaste formen av sjukdom kännetecknas av blodförgiftning med större blödningar inne i huden och sjunkande blodtryck. Patienter med dessa symtom behöver omedelbart omhändertagande på sjukhus.

Hur smittar meningokockinfektion?

Meningokocker smittar framför allt som droppsmitta vid nära kontakt till exempel via hosta. Smittan är inte luftburen.

Hur lång är inkubationstiden?

Vanligen visar sig symtomen 2–3 dagar efter smittotillfället, men i undantagsfall kan inkubationstiden vara längre, upp till drygt en vecka.

Vem löper störst risk att drabbas?

Barn, ungdomar och unga vuxna löper störst risk att insjukna. Utbrott har tidigare beskrivits i samband med läger, på militärförläggningar och i liknande miljöer där man bor tätt inpå varandra. De flesta som insjuknar blir friska, men i vissa fall med bestående besvär från nervsystemet.

Vilken behandling finns?

Bakterien är känslig för antibiotika. Efter genomgången behandling blir de flesta friska. Patienter som har haft svår hjärnhinneinflammation kan någon gång få kvarstående skador på hjärna och nervsystem och även andra organ kan skadas.

Med tanke på inkubationstiden, hur länge är den här informationen aktuell?

Vi rekommenderar att vården ger förebyggande behandling fram till och med den 21 augusti. Efter detta datum är sannolikheten att infektion bryter ut bland tidigare lägerdeltagare minimal.

Kategori: Nyhet