Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (HLV), samlar årligen in information för att mäta hälsan, levnadsvanor och livsvillkor i befolkningen, däribland spel om pengar. Enkäten skickas sedan 2004 ut till ett urval av personer i åldrarna 16 till 84 år och resultaten är representativa för befolkningen.

Enligt folkhälsoenkäten har andelen i befolkningen 16-84 år som uppgett att de spelat spel om pengar de senaste 12 månaderna minskat från 71 procent 2004 till 58 procent 2015. Minskningen har varit större bland kvinnor än bland män och 2015 uppgav 55 procent av kvinnorna och 62 procent av männen att de spelat spel om pengar. Minskningen har också varit större i åldersgruppen 16-29 år jämfört med befolkningen 16-84 år. Vid mätningen 2015 uppgav 32 procent av kvinnorna och 42 procent av männen 16-29 år att de spelat spel om pengar de senaste 12 månaderna.

Biiltext=HLV-data från år 2004 till 2015 som visar andelen i befolkningen som spelat om pengar de senaste 12 månaderna, Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkorHLV-data från år 2004 till 2015 som visar andelen i befolkningen som spelat om pengar de senaste 12 månaderna, Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor

Den nationella folkhälsoenkäten från 2015 visar även att andelen i befolkningen med ett riskabelt spelande har minskat jämfört med föregående år, från fyra procent 2014 till tre procent 2015. Riskabelt spelande innebär att en person fått minst en negativ ekonomisk konsekvens eller minst ett beroendesymptom. Mätinstrumentet omfattar alltså såväl personer som ligger i riskzonen för att utveckla ett spelproblem som personer som har allvarliga spelproblem. Andelen med ett riskabelt spelande är lägre bland personer med eftergymnasial utbildning än bland personer med endast förgymnasial utbildning. Fler män än kvinnor uppvisar ett riskabelt spelande i alla kategorier, det vill säga oavsett utbildning, inkomst, och härkomst. Vanligast är det bland män i åldern 16-29 år (9%).

Swelogs prevalensstudie 2015

Folkhälsomyndigheten har påbörjat en ny studie för att undersöka förekomsten av spelande och spelproblem i befolkningen och dess koppling till hälsa.

21 000 slumpvis utvalda personer har tillfrågats om sina spelvanor.

Studien kommer bidra med uppdaterad kunskap om omfattningen av spelandet i Sverige, spelandets betydelse i samhället och vad spelproblem innebär för människor.
SCB (LÄNK) ansvarar för utskick och insamling av svar.

De första resultaten presenteras i slutet av 2016.

Frågor som från 2014 mäter Riskabelt spelande i HLV

  • Hur ofta har du spelat för mer än du verkligen haft råd att förlora de senaste 12 månaderna?
  • Hur ofta har du behövt spela för större summor för att få samma känsla av spänning de senaste 12 månaderna?
  • Hur ofta har det hänt att du återvänt någon annan dag för att vinna tillbaka det du förlorat de senaste 12 månaderna?
  • Hur ofta har du lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för de senaste 12 månaderna?

Läs mer

Swelogs befolkningsstudie

Swelogs prevalensstudie 2015

Lotteriinspektionen

Kategori: Nyhet