Malaria är en mycket utbredd sjukdom i tropiska och subtropiska delar av världen. Trots att bekämpningen av malaria har nått stora framsteg de senaste åren, insjuknar fortfarande miljontals människor varje år i denna myggburna parasitsjukdom. Även i Sverige fanns och spreds malaria fram till 1930-talet, då sjukdomen försvann av sig själv. Numera har alla personer som diagnostiseras med malaria i Sverige smittats utomlands.

Risken att en resenär till ett malariaendemiskt område ska insjukna i malaria varierar kraftigt och beror på en mängd faktorer. Man kan minska risken dels genom skydd mot stick av Anophelesmyggan som överför malariaparasiten, dels genom förebyggande medicinering. Ännu finns inget vaccin mot malaria.

Rekommendationer för malariaprofylax 2015 bygger på en genomgång av aktuell forskning inom området, svenska erfarenheter, och på kontakter med Världshälsoorganisationen (WHO), nationella myndigheter och expertis i andra länder. I rekommendationerna diskuteras bland annat läkemedelsprofylax som skydd mot malaria och hur man bäst hittar en balans mellan kostnad i form av risk för biverkningar och nytta i form av skydd. Rapporten innehåller även information om skyddseffekter och biverkningar av malarialäkemedel samt en sammanfattning av allmänna bedömningar om behovet av malariaprofylax vid resor till olika områden i världen.

Rekommendationerna vänder sig i första hand till de som regelbundet arbetar med dessa frågor.

Kategori: Nyhet