Samverkansmodellen handlar om att landsting, kommun och ideella föreningar samverkar för att stötta personer i åldern 60–75 år som vill förbättra sin hälsa. Trenden för de drygt 1300 som deltagit sedan starten 2011 visar att deras hälsa och livskvalitet förbättrats. Samtidigt har andelen dagligrökare minskat och fler deltagare än vid starten rapporterar att de ägnar sig åt motion och träning samt äter mindre godis.

– Jag fick en kick i rätt riktning och nya vänner, skriver en av deltagarna i utvärderingen.

Deltagarna menar att projektet varit motivationshöjande och bidragit till förändringar i levnadsvanor och förbättringar i mätvärden vid hälsokontroller. Deltagarna menar också att de utrustats med kunskap och verktyg som gör att de fortfarande har bättre självkänsla.

På organisations- och samhällsnivå visar uppföljningen att samverkansstrukturer har börjat etablerats mellan landsting, kommuner och ideell sektor. Resultaten visar även på vinster i form av främjande insatser och en ökad positiv attityd till det hälsofrämjande arbetet. Faktorer som bidrar till en lyckad samverkan är att arbetet är förankrat, prioriterat och resurssatt.

Det kan vara svårt att generalisera utifrån dessa resultat men med ett fokus på hälsofrämjande och hälsostärkande insatser kan sannolikt fler behålla hälsan högre upp i åldrarna. Något som både gagnar samhället i stort och den enskildes livskvalitet.

Genomförandet av 36-månadersuppföljningen och sammanfattande resultat från effekt- och processutvärderingen finns beskrivna i Folkhälsomyndighetens slutredovisning.

Kategori: Nyhet