När föräldrarna inte mår bra påverkar det barnen. Att växa upp i en familj där det förekommer missbruk, våld eller psykisk ohälsa ökar risken att själv utveckla psykisk och fysisk ohälsa eller ett eget missbruk senare i livet. För att minska riskerna för ohälsa hos barnen är det viktigt att de erbjuds stöd. Ungefär 17 procent av barnen i Sverige uppskattas växa upp med en förälder som har problem med missbruk eller psykisk sjukdom.

En betydande del i det utvecklingsarbete som Folkhälsomyndigheten bedrivit sedan 2011 är resultat och erfarenheter från 18 olika projekt som myndigheten har stöttat. Några av projekten har tittat närmare på hur barn som växer upp i familjer med stora svårigheter bättre kan upptäckas och vilket stöd de får. Andra har utvecklat, provat och utvärderat arbetssätt och metoder som används för att stötta barn och familjer.

Många av projekten berör hur samverkan fungerar på olika nivåer och hur viktig den är. Samverkan mellan samhällsaktörer, som skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, är oerhört betydelsefull för i vilken grad barn uppmärksammas och vilket stöd de erbjuds. Även samverkan inom en och samma organisation är betydelsefull. Dock kan bra samverkan många gånger vara svårt att få till.

På konferensen Ny kunskap om stöd till utsatta barn i Stockholm den 17 december presenterar projekten sina resultat och erfarenheter. Konferensen i Stockholm är den sista av en serie av fyra. De tidigare har ägt rum i Trollhättan, Malmö och Umeå.

Projekten har bedrivits av framförallt kommuner, landsting och regionförbund över hela Sverige i nära samarbete med forskare från olika lärosäten.

Hela utvecklingsarbetet är ett regeringsuppdrag som sker i samverkan med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under perioden 2011–2015. Folkhälsomyndighetens del slutrapporteras till regeringen i mars 2016, men redan nu finns möjlighet att ta del av projektens resultat via projektrapporter på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens information om barn i riskmiljöer

Kategori: Nyhet