Deltagarna på konferensen är representanter för myndigheter och andra nationella organ som har i uppgift att följa utvecklingen av antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner i respektive land. Genom att jämföra data länderna emellan hoppas man på att snabbare upptäcka nya frågor som måste hanteras, samt effekter av vidtagna åtgärder.

Resurser inte avgörande

Folkhälsomyndigheten arrangerar under konferensen ett seminarium om antibiotikaresistens ur ett globalt perspektiv. Seminariet kommer att handla om att ett framgångsrikt arbete mot resistens inte enbart är en fråga om resurser. Ghana och Thailand tycks ha lyckats bättre med sitt nationella arbete jämfört med andra, mer resursrika länder. De kommer därför att dela med sig av sina erfarenheter under seminariet.

WHO förbereder global plan

Charles Penn från WHO kommer att berätta om den handlingsplan som Världshälsoförsamlingen, WHO:s styrande organ, förväntas antas under 2015. Handlingsplanen tar upp några huvudsakliga insatsområden, vad WHO respektive medlemsländerna behöver göra samordnat samt belyser att problemet med antibiotikaresistens inte bara berör humanmedicin utan griper över ett stort antal samhällssektorer. Ett brett sektorsövergripande samarbete är därför nödvändigt för att bromsa utvecklingen.

Ett av de största globala hoten

Antibiotikaresistens är ett av de största globala hoten mot människors hälsa. Bara i Europa beräknas omkring 25 000 personer årligen dö på grund av bakterieinfektioner som antibiotika inte längre rår på. Problemet finns i alla delar av världen och det kan drabba vem som helst. Vår moderna sjukvård är beroende av effektiva antibiotika vid exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer som innebär en ökad infektionsrisk. Det är därför viktigt med globalt samarbete som bygger på de goda erfarenheter som finns med att stävja spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

Läs mer:

ECDC:s information om mötet
ECDC kommer att publicera alla presentationer på sidan efter att mötet är avslutat.

Folkhälsomyndighetens arbete om antibiotikaresistens

Kategori: Nyhet