I rapporten från ECDC och EFSA presenteras resultat från övervakningen av zoonossjukdomar hos människor och djur, livsmedel och matburna utbrott för 32 europeiska länder under 2013. Zoonoser är sjukdomar som sprids mellan djur och människa.

Antalet rapporterade humanfall av salmonella och yersinia i Europa fortsätter att minska och den ökande trenden för infektion med campylobacter verkar klinga av. Minskningen av antalet insjuknande människor med salmonella kan bero på införandet av kontrollprogram för höns och slaktkycklingar i flertalet länder. I Sverige har sådana kontrollprogram funnits sedan 1950-talet och det är positivt att fler länder nu följer efter.

Antalet fall av listeria och ehec ökar

Infektioner med listeria och ehec verkar däremot vara på uppgång inom EU-området. Men även om det är en ökning av antalet personer som blivit smittade av listeria så har bakterien sällan påvisats i halter som överskrider de av EU uppsatta gränserna för "ready-to-eat-produkter". Ökningen av rapporterade ehec-fall kan vara en effekt av den ökade medvetenheten efter ett stort ehec-utbrott i Tyskland under 2011.

Stor andel svenskar smittas utomlands

Trenden för dessa zoonossjukdomar hos människor i Sverige följer trenden inom EU men med den stora skillnaden att över 70 procent av svenskarna som har fått salmonellainfektion och över 50 procent av campylobakterfallen har smittats utomlands. Detta är en trend som skiljer de skandinaviska länderna från övriga länder i Europa där de flesta smittade har blivit infekterade inom det egna landet.

Det finns skillnader i hur frikostigt de olika länderna erbjuder provtagning och vilka typer av analyser som utförs vilket gör att det kan bli svårt med jämförelser länder emellan. Sverige är traditionellt sett bra på att diagnostisera, rapportera och följa upp fall med zoonossjukdomar. Detta kan resultera i jämförelsevis högre incidens, dvs., antal fall per 100000 invånare, än hos länder som inte har liknande system.

För några av zoonoserna i rapporten från EFSA och ECDC t.ex. rabies, tuberkulos, echinococcus, brucellos och Q-feber har Sverige inga eller få rapporterade inhemska humanfall. Det beror på att den svenska djurpopulationen i stort sett är fri från dessa sjukdomar.

Läs mer

Ladda ner rapporten från ECDC och EFSA
Mer om salmonellainfektion
Listeriainfektion

Kategori: Nyhet