– Självmord är ett folkhälsoproblem. För att nå regeringens mål om att ingen ska behöva ta sitt liv måste suicidpreventionen på alla samhällsnivåer intensifieras. Ett steg i rätt riktning är att förtydliga samordningen och öka kunskapsutbytet mellan berörda aktörer, säger Jenny Telander, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Samverkan på tre samhällsnivåer

I förslaget som nu lämnas till regeringen får Folkhälsomyndigheten ansvar för att samordna det kunskapsstödjande arbetet på nationell nivå. Genom bildandet av en nationell samverkansgrupp och en intressentgrupp med bland annat representanter från det civila samhället, ska myndigheten koordinera och följa upp arbetet.

På regional nivå föreslås landsting och regioner svara för samordningen och bland annat utveckla samverkan och kunskapsutbyte mellan berörda aktörer.

Lokalt kan suicidpreventionen integreras i redan pågående verksamheter i kommuner och andra organisationer. Där en sådan inte redan finns föreslår Folkhälsomyndigheten att en samordningsfunktion inrättas, i exempelvis en kommun. Exakt hur kunskapsutbyte och samverkan kommer att se ut i praktiken är upp till lokala aktörer att utforma utifrån lokala förutsättningar.

Bygger på lokala och regionala aktörers behov

Folkhälsomyndigheten har i arbetet med förslaget kartlagt det nuvarande självmordspreventiva arbetet och inventerat lokala och regionala aktörers behov av kunskap och stöd för att omsätta kunskapen i praktiken. Representanter från kommuner, landsting, länsstyrelser, lärosäten, myndigheter och olika ideella organisationer har deltagit i arbetet.

Förslaget som Folkhälsomyndigheten nu lämnar över ska regeringen i ett nästa steg ta ställning till.

Rapport: Struktur för kunskapsstyrning inom suicidprevention (PDF-dokument, 1,5 MB)
Beslutet från regeringen

Kategori: Nyhet