Myndigheterna ska tillsammans utveckla ett konkret kunskapsstöd som ska stödja kommuner och landsting att tillsammans med andra aktörer genomföra breda händelseanalyser för att följa upp och därmed bli bättre på att förhindra självmord, suicid, bland barn och unga. Uppdraget är en del av Socialstyrelsens regeringsuppdrag Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa.

Arbetet ska avse barn och unga upp till 24 år och omfatta händelseanalyser såväl inom som utanför hälso- och sjukvården. Kunskapsstödet kommer att lanseras i januari 2016.

– Syftet är att stärka relevanta aktörers arbete med att minska risken för suicid bland barn och unga genom att undersöka vad som hade kunnat förhindra ett självmord, säger Ida Erixon, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Fem myndigheter samordnar flera stöd inom psykisk ohälsa

Regeringsuppdraget Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa leds av Socialstyrelsen och genomförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Under 2015 kommer de fem myndigheterna även att samordna stöd inom depression, adhd samt metoder för att förebygga missbruk. Stöden kommer bland annat rikta sig till hälso- och sjukvården, socialtjänsten, elevhälsan och politiker.

Läs mer om regeringsuppdraget, samarbetet och de olika projekten på Socialstyrelsens webbplats

Mer om psykisk ohälsa

Folkhälsomyndigheten har sedan maj 2014 i uppdrag att utreda ett förslag till en samordnad statlig kunskapsstyrning inom området suicidprevention. Förslaget ska slutredovisas till Socialdepartementet senare i vår.

Kategori: Nyhet