Mässling orsakas av ett virus som bara cirkulerar bland människor. Eftersom det finns ett effektivt vaccin, som ger 99 procent skydd efter två doser, har det bedömts vara möjligt att utrota sjukdomen, på samma sätt som med smittkoppor på 1980-talet. Flera länder, däribland Sverige och hela Nord- och Sydamerika har lyckats eliminera sjukdomen i den meningen att den inte längre cirkulerar inom länderna. Trots detta ser vi fortfarande regelbundet omfattande utbrott i olika delar av världen, ofta till följd av importfall, det vill säga när personer har smittats i ett annat land.

Utbrott kopplat till nöjespark i USA

I december 2014 upptäcktes ett utbrott av mässling kopplat till en nöjespark i Kalifornien i USA. Utbrottet misstänks ha börjat genom just ett importfall. Fram till 11 februari 2015 hade 125 personer med koppling till utbrottet insjuknat. Alla hade inte varit på nöjesparken, utan smittan har också spritt sig vidare i landet från personer som varit där. Av de insjuknade som var bosatta i Kalifornien var 45 procent ovaccinerade och 43 procent hade okänd vaccinationsstatus.

Vaccinationstäckningen i USA:s befolkning som helhet är över 90 procent, men kan vara mycket lägre lokalt och i vissa grupper. I Kalifornien finns det till exempel förskolor och skolor där vaccinationstäckningen bara är 13 procent, eftersom föräldrar valt att inte vaccinera sina barn. Om mässlingsvirus når en sådan grupp kan många bli sjuka på kort tid. Ett fall med koppling till utbrottet i Kalifornien reste hem till Kanada och smittade nio av sina familjemedlemmar. Samtliga var ovaccinerade.

Utbrott i Bosnien-Hercegovina och Tyskland

Ett stort utbrott av mässling pågår också just nu i Bosnien-Hercegovina. Till skillnad från utbrotten i USA och Kanada, där man inte velat vaccinera sig, beror låg immunitet i detta land på att konflikterna på 1990-talet ledde till att vaccinationsprogrammen inte kunde upprätthållas. Det finns därför många som är ovaccinerade mot mässling i denna befolkning.

Även om flyktingströmmarna är betydligt mindre idag, söker fortfarande personer från Balkanhalvön asyl i andra länder. Det utbrott av mässling med fler än 400 fall som just nu pågår i Berlin tros ha startat med ovaccinerade asylsökanden från Balkan.

Låg risk för utbrott i Sverige

Även i Sverige har vi haft enstaka fall av mässling bland asylsökanden från Balkanhalvön, men här har det inte lett till något utbrott. I Sverige är mer än 97 procent av alla barn vaccinerade mot mässling, vilket gör risken för landsomfattande utbrott mycket låg. Importfall skulle dock kunna leda till lokala utbrott även här. För den som reser utomlands är det därför viktigt att se över sitt vaccinationsskydd.

Folkhälsomyndigheten följer förekomsten av mässling i landet och världen, bistår landstingens smittskyddsenheter vid utbrottsutredningar, samt samverkar med och rapporterar till den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och Världshälsoorganisationen WHO. Myndigheten har också representanter i den skandinaviska verifikationskommittén för elimineringen av mässling och röda hund.

Komplikationer är vanliga

I ungefär 20 procent av alla mässlingsfall leder infektionen till en eller fler komplikationer. Dessa är vanligast hos barn yngre än 5 år samt vuxna över 20 år. Mässlingsviruset påverkar bland annat kroppens slemhinnor så att bakterier lättare kan få fäste och orsaka sekundära infektioner som öron-, bihåle- eller lunginflammation. Dessa komplikationer kan idag behandlas med antibiotika.

Sjukdomen kan i ungefär 1 per 1 000 fall kompliceras av en akut hjärninflammation och denna kan vara dödlig. Enligt WHO:s beräkningar dog nästan 140 000 personer av mässling 2010. De flesta var barn under fem år. I Sverige är dödsfall på grund av mässling idag mycket ovanliga.

Relaterad läsning

Sjukdomsinformation om mässling

Vaccin mot mässling

Vaccinationsstatistik

Zipprich et.al. Measles Outbreak – California, December 2014-February 2015. MMWR

Kategori: Nyhet