Myndigheterna ser en fortsatt oroande resistensutveckling för de antibiotika som används mot gonorré, och dessutom kommer rapporter om resistens för de antibiotika som kan ges för Mycoplasma genitalium. För att undvika resistensutveckling är det viktigt att provtagning och handläggning vid misstanke om sexuellt överförbara infektioner görs på rätt sätt och att rätt antibiotikum ges. Rekommendationen vänder sig till såväl specialistvården som primärvården och ett särskilt avsnitt tar upp handläggning av STI inom den icke-specialiserade öppenvården.

Rekommendationen anger bland annat att endosbehandling med 1 g azitromycin bör undvikas på grund av risken för resistensutveckling. Vidare tas diagnostik vid misstanke om STI upp, liksom riskerna med självtester och självmedicinering med antibiotika inköpta utan kontakt med sjukvården.

Rekommendationen tar endast upp infektioner som orsakas av bakterier, och de läkemedel som rekommenderas är därför uteslutande olika typer av antibiotika.

FAKTA/ Bakteriella STI

Sexuellt överförbara infektioner (STI) är vanligast bland sexuellt aktiva individer under 30 år. Infektionerna är ofta symtomlösa. Om man misstänker att man har en STI eller om man har haft oskyddat sex ska man kontakta sjukvården för undersökning och eventuell behandling.

Klamydia är den vanligaste bakteriella STI:n i Sverige med cirka 35 000 rapporterade fall årligen. För både gonorré och syfilis, som är mindre vanliga, har antalet fall ökat under 2000-talet. På senare år har man noterat att lymfogranuloma venereum, som orsakas av en variant av samma bakterie som ger klamydiainfektion, har börjat spridas i Sverige. För Mycoplasma genitalium saknas statistik då sjukdomen inte omfattas av smittskyddslagen, men sjukdomen är troligen ungefär lika vanlig som klamydia.

Gonorré, klamydia (inklusive lymfogranuloma venereum) och syfilis lyder under smittskyddslagen (2004:168). Om man misstänker att man har smittats med någon av dessa sjukdomar har man en skyldighet att (kostnadsfritt) låta sig undersökas och behandlas av vården. Behandlande läkare ansvarar för att förhållningsregler ges, smittspårning genomförs och att fallanmälan görs enligt smittskyddslagen.

Läs Läkemedelsverkets pressmeddelande här och mer om behandlingsrekommendationen här.

Kategori: Nyhet