Medlen har fördelats till projekt som stödjer tillämpning av redan kända och verkningsfulla metoder och arbetssätt genom att sprida dessa geografiskt eller till fler grupper eller som utvecklar nya metoder och arbetssätt.

I bedömningen av nya projekt har myndigheten lagt särskild vikt vid kvaliteten vad gäller utvärdering och dokumentation samt att det finns en tydlig koppling till något av de fyra första långsiktiga målen i regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-strategin). Projekten är tidsbegränsade och stöd för samma projekt har endast i undantagsfall getts i mer än tre år.

Totalt har 15,5 miljoner kronor fördelats till 16 nya projekt och 24,5 miljoner kronor till 28 redan pågående projekt.

Läs mer om hur medlen fördelades här

Kategori: Nyhet