Hepatitvirus B och C orsakar leverinflammation och kan övergå i en kronisk infektion. Hepatitinfektion ger i många fall till en början inte några symtom vilket gör att många infekterade inte känner till sin smitta.

För hepatit B finns det effektivt vaccin som skyddar mot infektion. För hepatit C finns behandling som i många fall kan bota infektion och minska risken för sena komplikationer som levercirrhos eller levercancer.

Hepatit B

Vissa grupper löper större risk att bli smittade med hepatit B, till exempel personer som injicerar droger, män som har sex med män, partners till person med akut eller kronisk hepatit B, sjukvårdspersonal, familjemedlemmar till personer med smittsam kronisk hepatit B-infektion, och barn till föräldrar från länder med hög förekomst av hepatit B. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccin till dessa riskgrupper och alltfler skyddas just genom ökad vaccinering. Flera landsting har introducerat regionala vaccinationsprogram där alla barn erbjuds vaccination. Andelen barn som fått hepatit B-vaccin ökar. Totalt är ca 42 procent av barn födda 2011 vaccinerade.

Varje år anmäls nära 2 000 fall av hepatit B i Sverige (2014: 2 041 rapporterade fall). Mellan 100 och 150 av dessa har diagnostiserats i samband med en akut infektion och har alltså smittats nyligen, övriga bär på kvarstående virus och har utvecklat kronisk infektion. Bärare av kronisk hepatit B är ofta personer födda i utlandet som smittats före ankomst till Sverige. Det är mycket viktigt att inflyttade till Sverige tidigt nås av erbjudande om hälsoundersökning och information om hepatit B för att begränsa smittspridning och erbjuda vård. Det är också betydelsefullt att ge information om infektionen till utlandsresenärer som planerar att besöka länder med hög prevalens, till exempel Thailand.

Smittspridningen inom Sverige har visat en nedåtgående trend de senaste 10 åren. År 2014 ökade dock antalet anmälningar av inhemsk smitta (2014: 118 rapporterade fall, varav runt hälften med akut infektion). En bidragande faktor till ökningen var ett utbrott bland personer som injicerar droger. Det är viktigt att nå ut bättre med erbjudande om hepatit B-vaccination till personer som injicerar droger och deras sexualpartner för att förbättra vaccinationstäckningen i denna utsatta grupp.

Hepatit C

Av hepatit C rapporteras ca 2 000 fall varje år (2014: 1896 rapporterade fall), och av dessa bedöms 100-150 vara nysmittade. Under 2000-talet är den långsiktiga trenden nedåtgående, vilket beror på en minskning av nydiagnostiserade fall bland personer i äldre åldersgrupper. Bland unga ses däremot ingen minskning av antalet infekterade (2014: 317 rapporterade fall <25 år). Idag sprids hepatit C i Sverige framför allt bland personer som injicerar droger. Sprututbytesprogram, som nu finns på sex platser i landet, är viktiga för att nå personer som injicerar droger med preventionsinsatser och information, men med en lagstadgad åldersgräns på 20 år finns risken att dessa insatser inte når unga.

Vad gör Folkhälsomyndigheten?

Folkhälsomyndigheten stödjer det förebyggande arbetet för minskad smittspridning av hepatit B och C och övervakar det epidemiologiska läget för virala hepatiter i Sverige. Våren 2015 publicerades en nationell vägledning för det preventiva arbetet mot hepatit och hiv i relation till injektionsberoende från Folkhälsomyndigheten.

Här hittar du statistik för hepatis B (2014) respektive sjukdomsinformation för hepatit B

Här hittar du statistik för hepatit C (2014) respektive sjukdomsinformation för hepatit C

Internationell uppmärksamhet för världshepatitdagen finns hos bland andra WHO/World Hepatitis Alliance och hos European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC

Kategori: Nyhet