Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att vara samordnande myndighet för det suicidpreventiva arbetet. Syftet med samordningen är att skapa förutsättningar för ett mer behovsanpassat och ändamålsenligt kunskapsstödjande arbete på nationell nivå.

– Det suicidpreventiva arbetet spänner över flera olika myndigheters ansvarsområden och berör även andra aktörer, inte minst ideella organisationer. Med det här uppdraget kan vi påbörja det viktiga arbetet med att samordna olika nationella aktörers kunskapsstödjande insatser, och i förlängningen även stärka det lokala och regionala suicidförebyggande arbetet, säger Jenny Telander, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Under hösten 2015 inleds arbetet med att utveckla samordningen där Folkhälsomyndigheten, genom bildande av en nationell samverkansgrupp och en nationell intressentgrupp, ska koordinera och följa upp det nationella suicidpreventiva handlingsprogrammet.

Regeringsuppdraget, som går i linje med ett tidigare uppdrag där Folkhälsomyndigheten föreslog en ny struktur för kunskapsbaserad suicidprevention, ska genomföras i dialog med regeringens samordningsfunktion inom området psykisk ohälsa (PRIO).

Läs mer

Regeringsuppdraget: Uppdrag att samordna det nationella suicidförebyggandet arbetet

Suicidprevention – att förhindra självmord (länk borttagen 2020-01-03)

PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016

Kategori: Nyhet