MERS-coronavirus orsakar en sjukdom som sprids på arabiska halvön och sedan 2014 har antalet rapporterade fall i världen ökat. Sjukdomen mers har via resenärer från arabiska halvön också orsakat utbrott i andra länder, nu senast i Sydkorea. Inga fall har påvisats i Sverige. Viruset kan, särskilt hos individer med riskfaktorer så som hög ålder, hjärt-kärlsjukdom och kronisk luftvägssjukdom orsaka allvarlig luftvägsinfektion och vara livshotande.

Publikationen "Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen" är nu därför uppdaterad med en falldefinition för MERS-coronavirus. I publikationen finns rekommendationer för vilka kriterier som ska användas i den svenska övervakningen av smittsamma sjukdomar. Publikationen vänder sig i första hand till infektionskliniker, smittskyddsläkare och mikrobiologiska laboratorier.

Socialstyrelsen publicerade de första falldefinitionerna 2008. Den 1 juli 2015 övergick ansvaret för det samlade smittskyddsarbetet till Folkhälsomyndigheten som då också övertog ansvaret för denna publikation.

Uppdateringar av dokumentet sker vid behov och följer eventuella förändringar i smittskyddsförordningen, metodutvecklingen inom mikrobiologisk diagnostik samt infektionsepidemiologi. 2015 års uppdatering av falldefinitioner berör sjukdomarna entamöba histolyticainfektion, kikhosta och mers.

Hämta och läs "Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen"

Läs mer om mers och coronavirus.

Kategori: Nyhet