Den nya författningssamlingen, som även inkluderar myndigheternas tidigare föreskrifter, hittar du på webbplatsen kunskapsguiden.se. De författningar som Folkhälsomyndigheten beslutat återfinns även direkt på myndighetens webbplats.

Syftet med sammanslagningen är att öka överskådligheten där myndigheternas ansvarsområden ligger nära varandra.

Den nya författningssamlingen har fått namnet Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. vilket förkortas HSLF-FS. Socialstyrelsen är utgivare. Föreskrifter och allmänna råd som utgivits före den 1 juli 2015 ingår i den nya författningssamlingen men behåller sina tidigare namn.
Respektive myndighet ansvarar även fortsättningsvis för innehållet i sina föreskrifter och allmänna råd. Information om hur du tar del av författningarna finns på kunskapsguiden.se samt på respektive myndighets webbplats.

Författningssamlingar som berörs

 • Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS),
 • Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS),
 • Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) och
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling (TLVFS).

Myndigheter som ingår i HSLF-FS

 • eHälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Läkemedelsverket
 • Rättsmedicinalverket
 • Socialstyrelsen
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Folkhälsomyndigheten är från den 1 juli 2015 föreskrivande myndighet avseende författningar inom smittskyddsområdet. De första tio författningarna i HSLF-FS är de befintliga smittskyddsförfattningar som Folkhälsomyndigheten i samband därmed övertar ansvaret för från Socialstyrelsen.

Bakgrund

Från och med den 1 juli 2015 införs en samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstyrningen ska bli samordnad, effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare, olika professioner och huvudmän har. Förändringen ska också leda till en stärkt samverkan mellan statliga myndigheter och med kommuner och landsting. En gemensam författningssamling på området är ett led i förändringarna.

En viktig bakgrund är Statens vård- och omsorgsutredning (dir. 2011:4) och de konstaterade problem som lyfts fram i slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33).

Kategori: Nyhet