En effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn är ett prioriterat mål i den nationella samlade strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (den så kallade ANDT-strategin). I strategin betonas vikten av en välfungerande tillsyn av bestämmelserna om alkoholservering och folköls- och tobaksförsäljning och behovet av en mer likvärdig tillämpning av reglerna för tillståndsgivning och tillsyn. Mellan 2011 och 2014 har Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen fördelat 12 miljoner kronor årligen till länsstyrelserna för att förstärka alkohol- och tobakstillsynen och för att utveckla näringens egenkontroll.

Folkhälsomyndigheten följer upp det regionala och lokala tillsynsarbetet i en årlig enkätundersökning som riktar sig till samtliga länsstyrelser och kommuner. I föreliggande rapport använder vi data från undersökningen för att beskriva utvecklingen av länsstyrelsens tillsyn utifrån ett antal frågeställningar som är kopplade till ANDT-strategin och målet om en effektiv och samordnad tillsyn.

I rapporten framgår att medlen för förstärkt tillsyn har bidragit till en ökad tillsynsverksamhet. En stor del av de beviljade medlen har länsstyrelserna använt för att utöka sin arbetstid med tillsynsverksamhet. Medlen har bidragit till att fler kommuner blir föremål för tillsyn i någon utsträckning, både enligt alkohollagen och enligt tobakslagen. Länsstyrelserna har under perioden också varit mer aktiva i sitt stöd till kommunerna, vilket bland annat märks i det ökade antalet anordnade nätverksträffar och andra sammankomster

Rapporten Länsstyrelsernas tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen

Kategori: Nyhet