Vid svårläkta sår hos personer som har vistats i Afrika och Asien bör difteribakterie misstänkas som en möjlig orsak och prover tas för diagnostik.

Huddifteri orsakas av toxinbildande stammar av Corynebacterium diphtheriae eller Corynebacterium ulcerans. Bakterietoxinet finns lokalt i såret men får sällan systemisk spridning i kroppen. Skador i andra organ som hjärta, njurar eller nervsystem förekommer därför sällan, viket händer när sjukdomen drabbar luftvägarna och blir invasiv. Den smittade kan dock föra bakterien vidare till närkontakter som även kan insjukna i luftvägsdifteri om de saknar skydd mot sjukdomen. Vaccin mot difteri ger bra skydd mot luftvägssjukdom men hindrar inte insjuknande i huddifteri, och därmed kan bakterie hittas i sår även hos vaccinerade.

Sjukdomen behandlas med antibiotika. Närkontakter får antibiotikaprofylax och vaccineras om de är ovaccinerade eller om det behövs en påfyllnadsdos.

Diagnostik för difteri sker i ett samarbete mellan de lokala kliniska mikrobiologiska laboratorierna i landet och Folkhälsomyndigheten. De lokala laboratorierna gör den primära framodlingen av bakterien ur provtagningsmaterialet som i regel består av sekret från sår eller svalg. Folkhälsomyndigheten bekräftar sedan arten och typar den vidare till underart samt påvisar om difteritoxinet bildas av det aktuella isolatet.

Läs om diagnostik på sajten för referensmetodik och på huvudsajten.

Sjukdomsinformation om difteri

Kategori: Nyhet