Samhällets insatser till föräldrar med missbruksproblem riktas i dag oftast enbart mot den missbrukande, medan barnens behov och föräldraskapet kommer i skymundan. Nu presenteras resultat från en intervjustudie bland 21 föräldrar och 30 barn i åldrarna 6–19 år, som visar att både barn och föräldrar vill att missbruket upptäcks tidigt och att alla i familjen får hjälp.

– Samhällets insatser måste riktas både mot föräldrar med missbruksproblem och deras barn, utifrån deras olika behov. Dels för att underlätta situationen här och nu, men också för att förebygga att barnen drabbas av problem senare i livet, säger Elisabet Olofsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Utan stöd från samhället eller från egna nätverk har barnen en ökad risk att inte klara skolgången och att själva utveckla psykisk och fysisk ohälsa, eller eget missbruk, senare i livet.

De medverkande har fått berätta hur de upplever att det är att leva i en familj med missbruk, vilken hjälp de olika familjemedlemmarna har fått samt vilken hjälp de tycker att de borde ha fått. Resultaten visar att just barnen kan stå för den påtryckning eller utgöra den motivation som behövs för att den vuxne ska göra något åt sitt missbruk. Barnen skyddas inte heller fullt ut från konsekvenserna av den andra förälderns missbruksproblem även om de bor hos en nykter och drogfri förälder.

Studien är unik eftersom både barn och föräldrar som lever i familjer där minst en förälder har ett missbruksproblem har intervjuats. I andra studier är det vanligare att vuxna tillfrågas om sina minnen av att ha vuxit upp i en familj med missbruk.

Studien har genomförts i projektet Barn i missbruksmiljöer som Uppsala universitet och Regionförbundet Uppsala län driver med stöd från Folkhälsomyndigheten. Projektet är en del i Folkhälsomyndighetens utvecklingsarbete som pågått sedan 2011 för att öka kunskapen om det stöd som ges till barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Arbetet sker i samverkan med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Resultat från studien diskuteras på ett seminarium under Almedalsveckan.
Tid: 30 juni klockan 08:00–09:00
Plats: Barnrättstorget, Gotlands konstmuseum, plan 2, S:t Hansgatan 21 i Visby.

Kategori: Pressmeddelande