Middle east respiratory syndrome (mers) är en virusorsakad luftvägssjukdom som identifierades i Saudiarabien 2012. Flest fall har rapporterats från Arabiska halvön och från ett utbrott i Sydkorea med sitt ursprung på Arabiska halvön.

Sjukdomen orsakas av ett coronavirus. Inga fall har påvisats i Sverige men ett flertal misstänkta fall har analyserats. Då det saknas vaccin eller specifik behandling och dödligheten ligger kring 30 % är det viktigt att hantera provmaterial från misstänkta eller konstaterade fall på ett biosäkert sätt.

Vi vill därför uppmärksamma på att Arbetsmiljöverket i samarbete med Folkhälsomyndigheten har sammanställt en särskild rutin för hantering av prov från patient med misstänkt eller sannolik SARS-coronavirus, MERS-coronavirus eller fågelinfluensa H5N1 och kortfattat lyfta de centrala delarna ur vägledningen
Sammanfattningsvis från vägledningen:

  • Det är viktigt att hantera alla kroppsvätskor såsom exempelvis nasopharynx- och luftvägssekret, blod och serum som misstänkt smittförande. Var särskilt försiktig vid arbetsmoment som kan de upphov till stänk eller aerosol. Tänk på att inte utsätta övrig personal för smittrisk.
  • Vid all kontakt med kroppsvätskor ska god mikrobiologisk praxis enligt Smittrisker (AFS 2018:4) tillämpas. Det innebär bland annat användning av handskar och väl täckande skyddskläder. Vid risk för stänk av kroppsvätskor ska även stänkskydd användas.
  • Vid hantering av prov som misstänkt innehålla MERS-coronavirus bör skyddsåtgärderna utökas och arbetet utföras i mikrobiologisk säkerhetsbänk klass I eller II. Om detta inte är möjligt kompletteras den personliga skyddsutrustningen med stänkskydd så som visir eller skyddsglasögon och munskydd. Moment som kan alstra stänk och aerosoler bör undvikas. Om sådana moment ändå måste utföras bör ytterligare barriärskydd mot stänk och aerosol användas. Vid centrifugering används säkerhetskoppar som öppnas i den mikrobiologiska säkerhetsbänken.
  • Det är som alltid arbetsgivarens skyldighet att göra en riskbedömning av vilka åtgärder som kan behövas för att uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter på området.

Mer information finns i Arbetsmiljöverkets dokument Rutiner för hantering av prov från patienter med befarad SARS-CoV, MERS-CoV eller influensa A H5N1.

Kategori: Nyhet