Joakim Strandberg, utredare och samordnare för EMCDDA på Folkhälsomyndigheten, säger så här angående rapporten Europeisk narkotikarapport 2015: Trender och utveckling som presenteras idag:

- I Sverige ser vi samma trender som i övriga Europa. Den fortsatta användningen av cannabis, ökad förekomst av nya substanser på marknaden och en hög narkotikarelaterad dödlighet ställer samtidigt höga krav på samhället att genomföra insatser. Att fortsätta förbättra och implementera verkningsfulla förebyggande insatser och samtidigt bygga ut de hälsofrämjande åtgärderna har därför fortsatt hög prioritet.

EMCDDA konstaterar i rapporten att en av de stora utmaningarna är de nya okontrollerade psykoaktiva substanserna. 101 sådana substanser rapporterades till EMCDDA under 2014 från de olika medlemsländerna och i Sverige upptäcktes 81 nya substanser under samma år. Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar substanserna och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen, som därefter fattar beslut om hur de ska regleras. Under 2014 föreslog Folkhälsomyndigheten 68 substanser för reglering.

Europas folkhälsopolitik har också fortfarande en betydande utmaning i att minska antalet dödliga överdoser och andra drogrelaterade dödsfall. Man räknar med att minst 6 100 dödsfall på grund av överdoser inträffade i EU år 2013, huvudsakligen förknippade med heroin och andra opioider. I Sverige är den narkotikarelaterade dödligheten relativt hög jämfört med flertalet europeiska länder, men vad detta beror på är i dagsläget oklart.

Cannabis är den olagliga drog som används mest i Europa. Uppskattningsvis 19,3 miljoner vuxna (15–64 år) uppger att de har använt cannabis under det senaste året. Av dessa är majoriteten – 14,6 miljoner – 34 år eller yngre. Ca 1 procent av alla vuxna beräknas använda cannabis dagligen eller nästan dagligen. I Sverige är cannabistrenden relativt stabil i ett längre tidsperspektiv (~10 år) och användningen är mest utbredd bland unga vuxna och i storstäder.

Läs mer på EMCDDA:s webbplats

Europeisk narkotikarapport 2015: Trender och utveckling (PDF-dokument, 5,2 MB)

Pressmeddelande från EU:s narkotikabyrå i Lissabon (PDF-dokument, 403 kB)

Kategori: Nyhet