De frågor som står på dagordningen för de 68:e mötet (WHA68) är bland andra antagandet av en global handlingsplan för antibiotikaresistens (AMR), ebola, WHO:s reformfrågor, WHO:s engagemang med icke-statliga aktörer, icke smittsamma sjukdomar (NCD) och luftföroreningars påverkan på hälsa.

Invigningstalar på mötet gör Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Mötet avslutas den 26 maj.

Läs mer på WHO:s webbplats

WHO:s mandat, roll och struktur

WHO är FN:s fackorgan för hälsofrågor med uppdrag att leda och samordna internationellt hälsoarbete. Målet för WHO är enligt konstitutionen att bidra till "att alla människor ska kunna uppnå högsta möjliga hälsa", där hälsa definieras som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande". WHO ska vara den ledande normerande aktören på hälsoområdet och stödja medlemsländernas regeringar i att genomföra bästa möjliga hälso- och sjukvårdspolitik.

Vägledande för Sveriges arbete med WHO är Strategi för Sveriges samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO) 2011–2015, där det anges hur Sverige ska bidra till att stärka WHO:s verksamhet. Strategin anger också ansvarsfördelningen mellan svenska departement och myndigheter.

Kategori: Nyhet