Folkhälsomyndigheten deltar aktivt i arbetet med att förverkliga en del av planen gällande att sjösätta ett globalt samarbete för övervakning av antibiotikaresistens.

En av vår tids ödesfrågor

Antibiotikaresistens bidrar till att vanliga infektioner blir svåra eller omöjliga att behandla, och till att vissa av sjukvårdens behandlingar blir mer riskabla att genomföra. Resistens sprids över nationsgränser och det är därför nödvändigt med samarbete och erfarenhetsutbyte världens länder emellan.

Inget land kan på egen hand garantera sjukvårdens tillgång till effektiva behandlingar mot infektioner, därför är planen ett viktigt steg framåt, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Arbetet behöver bedrivas på alla nivåer: internationellt, nationellt och regionalt.

Fem strategiska områden

Vid WHO:s världshälsoförsamling 2014 antogs, efter pådrivande arbete av bland annat Sverige, en resolution som innebar att WHO skulle ta fram ett förslag till en global plan för hur utvecklingen ska bromsas. Planen skulle tas fram i samarbete med världsorganisationerna för livsmedel (FAO) och djurhälsa (OIE). Det är denna plan som nu har antagits.

Planen innebär åtaganden dels för WHO och dels för de 194 medlemsländerna. Det övergripande målet är att se till att förmågan att behandla och förebygga smittsamma sjukdomar med effektiva, säkra och kvalitetssäkrade läkemedel säkras, samt att antibiotika används på ett ansvarsfullt sätt och görs tillgängliga för alla som behöver dem.

För att kunna nå detta bygger planen på fem strategiska områden:

  • Mål 1: Förbättra medvetenheten om och förståelsen av antibiotikaresistens genom effektiv kommunikation och utbildning
  • Mål 2: Stärka kunskapen och faktabasen genom övervakning och forskning
  • Mål 3: Minska förekomsten av smitta genom effektiva förebyggande åtgärder inom sanitet, hygien och att förebygga infektioner
  • Mål 4: Använda antimikrobiella läkemedel för människor och djur på rätt sätt
  • Mål 5: Utveckla de ekonomiska argumenten för hållbara investeringar som tar hänsyn till behoven hos alla länder, samt öka investeringarna i exempelvis nya läkemedel, metoder för diagnostik och vacciner.

Bättre kunskap om omfattningen

Antalet rapporter om ökad utbredning och förekomst av resistenta mikrober ökar snabbt och problemen har nått alarmerande nivåer i många delar av världen. Samtidigt råder brist på information om hur resistensläget ser ut för många vanliga bakterier. Folkhälsomyndigheten har en nyckelroll i arbetet med att sjösätta ett globalt samordnat program för övervakning av antibiotikaresistens.

– Detta kommer att göra det möjligt att bättre styra och utvärdera de insatser som kommer att behövas både globalt och i de enskilda ländernas arbete, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer:

WHO:s pressmeddelande om planen (engelska)

Kategori: Pressmeddelande