Affisch med budskapet "Det är bättre att förebygga än att behandla"Det svenska informationsmaterialet Rena händer finns nu att ladda ner hos Folkhälsomyndigheten eller Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I nästan var tionde sjukhussäng vårdas en patient med en vårdrelaterad infektion (VRI) enligt siffror från SKL. De vanligaste VRI är urinvägsinfektion, infektioner i operationssår och nedre luftvägsinfektioner. Infektionerna leder bland annat till ökad risk för smittspridning, förlängda vårdtider, ökad sjuklighet och dödlighet, lidande för patienter, anhöriga och vårdpersonal. Den vanligaste smittvägen är via personalens händer.

Att vårdpersonal följer basala hygienrutiner och klädregler är en grundförutsättning för att kunna förebygga smittspridning. Som ett led i arbetet för ökad följsamhet har Folkhälsomyndigheten och SKL sedan flera år tagit fram ett informationsmaterial till arbetsmetoden Rena händer räddar liv. Syftet är att minska smittspridning, minska vårdrelaterade infektioner och öka patientsäkerheten. Färre vårdrelaterade infektioner minskar i sin tur spridning av antibiotikaresistenta bakterier.

I år görs en nysatsning för att uppmärksamma budskapen ytterligare. Ett uppdaterat informationsmaterial finns att ladda ner och till hösten arrangeras två utbildningsseminarier för att ge inspiration och handledning för verksamheter inom vård och omsorg. De som deltar ska få stöd att genomföra ett förbättringsarbete i handhygien på sin arbetsplats.

– En god handhygien är mycket viktig för att förhindra smittspridning och därför är det betydelsefullt att arbeta för en ökad följsamhet. Det är ett förbättringsarbete som aldrig får upphöra. Höstens seminarier är en bra språngbräda för att ta tag i handhygienen på den egna arbetsplatsen, säger Inga Zetterqvist, hygiensjuksköterska vid Folkhälsomyndigheten.

Vårdrelaterade infektioner är ett hot mot vården i hela världen. Därför har världshälsoorganisationen, WHO, tagit initiativ till den globala handhygienkampanjen Save lives: Clean your hands som uppmärksammas årligen den 5 maj sedan 2009. Över 170 länder deltar och många har liksom Sverige genomfört egna nationella informationsinsatser, till exempel Argentina, Belgien, Kanada och Indien.

Stoppa smitta med rena händer
– 5 tillfällen för god handhygien

Det finns fem tillfällen när man alltid ska desinfektera och ibland även tvätta händerna:

  1. Före patientkontakt
  2. Före rent eller aseptiskt arbete
  3. Efter orent arbete
  4. Efter patientkontakt
  5. Efter arbete i patientens närmiljö

Läs mer

Informationsmaterial på vår webbplats
Information på WHO:s webbplats – Save lives: Clean your hands

Kategori: Nyhet