Det är Folkhälsomyndigheten som står bakom den nationella miljöhälsoenkäten och målet är att kartlägga miljö- och hälsosituationen för vuxna i Sverige. Liknande enkäter har genomförts vart fjärde år sedan 1999 och varannan gång handlar enkäten om vuxna och varannan om barn. Årets omgång rör vuxnas hälsa och frågorna rör bland annat inomhusmiljö, radon, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och elektromagnetiska fält.

Svaren spelar viktig roll

Resultaten från enkäterna används i arbetet med att förebygga miljöns negativa påverkan på människors hälsa och främja dess positiva påverkan. Informationen från tidigare miljöhälsoenkäter har exempelvis använts som underlag för samhällsplanering och prioritering av åtgärder inom bland annat miljö- och hälsoskydd samt som indikatorer för att följa upp Sveriges miljö- och folkhälsomål. Det är därför viktigt att få ett så högt deltagande som möjligt.

Karolinska institutet och SCB medverkar

Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska institutet genomför undersökningen på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Statistiska centralbyrån (SCB) har hand om utskick, insamling och sammanställning av svar. Regionala och kommunala aktörer som till exempel länsstyrelser och landsting i 17 län har varit med och medfinansierat undersökningen.

Läs mer

Om Miljöhälsorapportering
Miljömål.se

Kategori: Nyhet