Allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika vilket hotar möjligheten att behandla infektioner som drabbar människor och djur. I Sverige har vi därför sedan länge arbetat med att antibiotika ska användas på rätt sätt och att smittspridning ska minimeras inom hälso- och sjukvården, i samhället och inom djurhållningen. Inom hälso- och sjukvården samarbetar Folkhälsomyndigheten med många aktörer som är centrala i detta arbete som exempelvis smittskyddsenheter, Stramagrupper, vårdhygienenheter och mikrobiologiska laboratorier.

Myndigheterna arbetar för en fortsatt låg nivå

Satsningarna i Sverige har bland annat resulterat i minskad förskrivning av antibiotika både till människor och djur. Sett ur ett internationellt perspektiv har Sverige också låg förekomst av resistenta bakterier både inom hälso- och sjukvården och inom djurhållningen. Samtidigt är det viktigt att bevara detta läge och den nya handlingsplanen lägger en grund för hur de nationella myndigheterna ska fortsätta arbetet inom sektorerna människa, djur och livsmedel samt miljö.

Socialstyrelsen och Jordbruksverket är huvudansvariga och bland de övriga myndigheterna finns exempelvis förutom Folkhälsomyndigheten också Läkemedelsverket, Statens Veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Vetenskapsrådet. Planen beskriver både hur myndigheterna arbetar var för sig och hur man kan jobba med gemensamma insatser.

Viktigt att lyfta frågan internationellt

Handlingsplanen lyfter också fram betydelsen av internationella satsningar. Resistenta bakterier följer med människor, djur och livsmedel när de rör sig över gränser och för att hejda resistensutvecklingen är det nödvändigt med samarbete mellan olika länder.

Genom att svenska myndigheter arbetar allt närmare tillsammans inom resistensfrågorna kan vi lättare samordna och stärka det internationella arbetet. Folkhälsomyndigheten har bland annat ett nära samarbete med WHO i utvecklingen av ett globalt resistensövervakningsprogram samt driver ett antal bilaterala projekt med länder i olika delar av världen.

Handlingsplanen lämnas nu över till regeringen som har påbörjat arbetet med att ta fram en ny svensk strategi för antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.

Läs mer

Läs mer om handlingsplanen på Socialstyrelsens webbplats
Om antibiotika och antibiotikaresistens
Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner
Den svenska strategin mot antibiotikaresistens

Kategori: Nyhet