Folkhälsomyndigheten har varit initiativtagare till projektet och kommer att leda de operativa delprojekten. Projektet är det första i sitt slag som även inkluderar Ryssland vilket är viktigt då vi hittills har begränsad kunskap om resistensnivåerna liksom de insatser som görs i Ryssland.

Inom projektet, som kallas NoDARS, kommer man i två gemensamma mikrobiologiska studier att undersöka utbredningen av antibiotikaresistenta E. coli-bakterier i Sverige, Ryssland, Norge, Finland, Tyskland, Polen och Lettland. Detta görs genom att undersöka resistensnivåerna hos okomplicerade urinvägsinfektioner samt hur många individer i samhället som bär på ESBL-bildande E. coli-bakterier i vardera deltagande land. Man kommer också att göra systematiska jämförelser av nationella behandlingsrekommendationer och det sammantagna arbetet kring antibiotikaresistens.

Risk att resistens överskattas

Bakgrunden till projektet är att det finns en risk att antibiotikaresistensnivåerna i samhället överskattas eftersom många övervakningssystem fokuserar på allvarliga typer av infektioner som till exempel blodinfektioner. Personer som drabbas av blodinfektioner är ofta patienter som är sjuka sedan tidigare och därför redan har varit exponerade för antibiotika. Det gör att bakterierna hos dessa patienter ofta är mer resistenta eftersom de överlevt tidigare antibiotikabehandlingar. Risken är då att måttet på hur mycket antibiotikaresistens det finns i ett land baseras på ett litet urval av de mest resistenta bakterierna, vilket kan påverka vilka antibiotika som förskrivs om inte starka nationella riktlinjer finns.

Om man behandlar vanliga infektioner med onödigt kraftfulla antibiotika kan det i sin tur driva på utvecklingen och etableringen av resistens i samhället. Det är därför viktigt att de lokala resistensnivåerna hos olika typer av infektioner undersöks regelbundet så att man vet vilka antibiotikapreparat som är mest lämpliga för behandling. Det görs i dagsläget inte överallt.

Bidrar till ett globalt övervakningssystem

Inom projektet används samma provinsamlings- och analysmetodik vilket kommer att möjliggöra en jämförelse länderna emellan. Ett syfte med NoDARS är också att bidra till de initiativ som bland annat finns inom världshälsoorganisationen WHO om att på sikt skapa ett globalt övervakningssystem av resistensläget.

NoDARS leds av sekretariatet för den Nordliga dimensionen som är ett politiskt initiativ där nio länder, EU och åtta internationella organisationer samarbetar för en förbättrad folkhälsa.

Relaterad läsning

Om antibiotika och resistens

Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being

Kategori: Nyhet